Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 27/4/2019 Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định số 362/QĐ-VPCP ban hành Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Xem tiếp


Sau khi Quyết định số 2200/QĐ-UBND được triển khai thực hiện, một số đơn vị có đề nghị hướng dẫn cách xác định đơn giá nhân công địa bàn vùng IV tại Điểm 2, Khoản 2, Mục II, phần thuyết minh và quy định áp dụng của các tập Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Sở Xây dựng thông báo các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng

Xem tiếp


Triển khai nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 và các năm tiếp theo của Sở xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Sở Xây dựng hướng dẫn quản lý Quy hoạch xã nông thôn mới khi có đủ điều kiện sau: 1- Có quy hoạch chung xã được phê duyệt và được công bố, công khai. 2- Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch

Xem tiếp


Ngày 13/12/2016 UBND tỉnh Bắc Kạn Ban hành Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND quy định Phân cấp về quản lý, tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp

Sign In