Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Chương trình hành động của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

( Cập nhật lúc: 01/02/2021  )
Ngày 01/02/2021 Giám đốc Sở Xây dựng ký ban hành kế hoạch số 191/KH-SXD về việc Triển khai Chương trình hành động của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Quyết định số 2268/QĐ-UBND  ngày 10/12/2020 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 và Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 63/QĐ-BXD; Quyết định 2268/QĐ-UBND và Quyết định 89/QĐ-UBND).

Nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các Quyết định trên của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành Xây dựng năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau

- Một là: Nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo đáp ứng tốt nhiệm vụ ngày càng cao và phức tạp của ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn minh nơi công sở; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách hành chính. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông với Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Hai là: Chủ động bám sát các chương trình, kế hoạch, các quyết định chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch hành động và triển khai tốt công tác năm 2021, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.  

- Ba là: Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn; chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, cơ quan trong tỉnh và các địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành để kịp thời giải quyết và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Đồng thời, phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch công tác hàng năm và định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá từng nội dung, lĩnh vực.

- Bốn là: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán. Trong đó, lưu ý quá trình thẩm định phải tổ chức kiểm tra thực địa với sự tham gia các cơ quan, đơn vị liên quan để xác định chính xác các nội dung thẩm định như: Địa điểm xây dựng, các giải pháp thiết kế…. Đảm bảo quy mô dự án phải phù hợp với quy hoạch, mang tính khả thi, hiệu quả kinh tế; Đồng thời phải kiểm tra, rà soát kỹ về quy mô sử dụng theo các tiêu chí đảm bảo hài hòa giữa tiêu chuẩn, dự báo ngành và điều kiện thực tế phát triển trong những năm gần nhất của địa phương; công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại các địa phương trên địa bàn, đảm bảo tổ chức thực hiện đồng bộ, nhất quán.

- Năm là: Thường xuyên tổ chức triển khai và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đơn vị.

Toàn văn kế hoạch 191 mời quý độc giả xem tại đây

Tác giả:  Đỗ Mạnh Thế
Nguồn:  Văn phòng
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0915204349)

- Bà Nông Thị Thơ, chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16 đến hết số ngày của các tháng (Số điện thoại liên hệ: 0986097183).

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.