Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 27/4/2019 Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định số 362/QĐ-VPCP ban hành Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Xem tiếp


Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Xem tiếp


Sau khi Quyết định số 2200/QĐ-UBND được triển khai thực hiện, một số đơn vị có đề nghị hướng dẫn cách xác định đơn giá nhân công địa bàn vùng IV tại Điểm 2, Khoản 2, Mục II, phần thuyết minh và quy định áp dụng của các tập Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Sở Xây dựng thông báo các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng

Xem tiếp

12
Sign In