Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 10/8/2020 UBND tỉnh ban hành văn bản số 4609/UBND-VXNV về việc chỉ đạo thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Yêu cầu cán bộ, công chức các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện

Xem tiếp


UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc Tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

Xem tiếp


Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của cơ quan Sở Xây dựng theo phụ lục đính kèm.

Xem tiếp


Sở Xây dựng hướng dẫn văn bản QPPL mới

Xem tiếp


Ngày 27/4/2019 Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định số 362/QĐ-VPCP ban hành Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Xem tiếp


Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Xem tiếp

123
Sign In