Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả rà soát và thống kê các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực xây dựng

( Cập nhật lúc: 14/07/2017  )

       1. Tình hình tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng.

         Công tác soạn thảo và tham mưu ban hành văn bản QPPL trong 06 tháng đầu năm 2017 Sở đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đó đang tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền có nội dung liên quan hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành, chấn chỉnh về các hoạt động quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

       2. Kết quả rà soát và thống kê các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân về xây dựng 

        Tại thời điểm báo cáo Sở Xây dựng đã thực hiện sà soát tổng cộng được  90 văn bản quy phạm pháp luật; trong đó có 53 văn bản còn hiệu lực; 37 văn bản đã hết hiệu lực thi hành cụ thể như sau:

        - Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh có nội dung liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp: 06 văn bản;

        - Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp: 84 văn bản.

             (có danh mục văn bản đang còn hiệu lực kèm theo báo cáo)

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

 

STT

Tên loại VB

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành VB

Tên gọi văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

* VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1.

Nghị quyết

Số 16/2001/NQ-HĐNDKVI ngày 11/01/2011

Nghị quyết về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản cho huyện, thị xã trong tỉnh Bắc Kạn

11/01/2011

Còn hiệu lực

2

Nghị quyết

Số 17/2004/NQ-HĐND ngày 05/8/2004

Nghị quyết thông qua quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

05/8/2004

Còn hiệu lực

3

Nghị quyết

Số 18/2004/NQ-HĐND ngày 05/8/2004

Nghị quyết về thông qua điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung thị xã Bắc Kạn giai đoạn từ năm 2004 đến 2020

05/8/2004

Còn hiệu lực

4

Nghị quyết

Số 01/2007/NQ-HĐND ngày 11/5/2007

Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm đề án phân cấp tổ chức quản lý bảo dưỡng hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

11/5/2007

Còn hiệu lực

5

Nghị quyết

Số 19/2009/NQ-HĐND ngày 05/10/2009

Nghị quyết về việc đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh độ dài một số đường thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

05/10/2009

Còn hiệu lực

6

Nghị quyết

Số 13/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012

Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án xây dựng nhà ở nội trú dân nuôi và các công trình thiết yếu cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2015

16/7/2012

Còn hiệu lực

* VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UY BAN NHÂN DÂN

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH

Năm 1997

1

Quyết định

106/QĐ-UB ngày 3/4/1997

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chung thị xã Bắc Kạn đến năm 2020

29/4/1997

Còn hiệu lực

2

Quyết định

476/QĐ-UB ngày 26/9/1997

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết đợt I khu trung tâm thị xã Bắc Kạn

26/9/1997

Còn hiệu lực

Năm 2003

1

Quyết định

129/QĐ-UB ngày 02/2/2003

Quyết định về việc chuyển đường giao thông huyện thành đường đô thị

02/2/2003

Còn hiệu lực

Năm 2005

1

Chỉ thị

03/2005/CT-UBND ngày 24/1/2005

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch thị xã Bắc Kạn

24/1/2005

Còn hiệu lực (đề nghị bãi bỏ)

Năm 2008

1

Quyết định

1581/2008/QĐ-UB ngày 25/8/2008

Quyết định về việc quy định về cấp phép xây dựng cho các trạm thu, phát sóng thông tin di động ở đô thị

25/8/2008

Còn hiệu lực

II. LĨNH VỰC QUAN LÝ XÂY DỰNG

Năm 1997

1

Quyết định

548/2005/QĐ-UB ngày 22/10/1997

Quyết định về việc thực hiện chế độ bảo hiểm công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

22/10/1997

VBQPPL còn hiệu lực

 

Năm 2001

1

Quyết định

83/QĐ-UB ngày 05/02/2001

Quyết định về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản cho các huyện, thị xã

05/2/2001

Còn hiệu lực

2

Quyết định

1855/QĐ-UB ngày 03/10/2001

Quyết định về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản đối với nguồn vốn khắc phục hậu quả lụt bão cho các huyện, thị xã

03/10/2001

Còn hiệu lực

3

Quyết định

18/QĐ-UB ngày 13/11/2001

Quyết định về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng công trình xây dựng

13/11/2001

Còn hiệu lực

Năm 2002

1

Quyết định

953/2002/QĐ-UB ngày 11/6/2002

Quyết định về việc quy định về phân giao nhiệm vụ cho các ngành các cấp chính quyền trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

11/6/2002

Còn hiệu lực

Đề nghị bãi bỏ

2

Quyết định

2338/2002/QĐ-UB ngày 27/11/2002

Quyết định về việc phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản đối với nguồn vốn trung tâm cụm xã

27/11/2002

Còn hiệu lực

Năm 2003

1

Quyết định

472/2003/QĐ-UB ngày 08/5/2003

Quyết định về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng các công trình thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn do xã làm chủ đầu tư trong tỉnh Bắc Kạn

08/5/2003

Còn hiệu lực

Năm 2004

1

Quyết định

134/2004/QĐ-UB ngày 03/2/2004

Quyết định về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cho UBND thị xã Bắc Kạn

03/2/2004

Còn hiệu lực

Năm 2005

1

Quyết định

435/2005/QĐ-UBND ngày 21/3/2005

V/v ban hành quy chế bảo đảm an toàn công trình lân cận và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng công trình mới

21/3/2005

VBQPPL còn hiệu lực

 

Năm 2009

1

Quyết định

827/QĐ-UBND ngày 22/4/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

22/4/2009

Còn hiệu lực

2

Chỉ thị

12/CT-UBND ngày 30/7/2009

Chỉ thị về việc chấn chỉnh các hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

30/7/2009

Còn hiệu lực

3

Chỉ thị

17/CT-UBND ngày 30/12/2009

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh

30/12/2009

Còn hiệu lực

Năm 2010

1

Chỉ thị

372/QĐ-UBND ngày 01/3/2010

Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình

01/3/2010

VBQPPL còn hiệu lực

 

 

 

 

 

 

2

Chỉ thị

18/2010/CT-UBND ngày 27/10/2010

V/v tăng cường chất lượng và hiệu quả trong hoạt động khảo sát xây dựng công trình

27/10/2010

VBQPPL còn hiệu lực

Năm 2011

1

Chỉ thị

17/CT-UBND ngày 27/9/2011

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

27/9/2011

VBQPPL còn hiệu lực

Năm 2013

1

Chỉ thị

18/2013/CT-UBND ngày 09/10/2013

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

09/10/2013

VBQPPL còn hiệu lực

2

Chỉ thị

23/2013/CT-UBND ngày 19/12/2013

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh

19/12/2013

VBQPPL còn hiệu lực

Năm 2016

1

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016

Ban hành quy định phân cấp về quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

01/01/2017

VBQPPL còn hiệu lực

III. LĨNH VỰC KINH TẾ XÂY DỰNG

Năm 2009

1

Quyết định

3799/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009

Ban hành quy định một số chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa 500 giường tỉnh Bắc Kạn

15/12/2009

VBQPPL còn hiệu lực

Năm 2012

1

Quyết định

817/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012

Ban hành quy định về hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

25/5/2012

VBQPPL còn hiệu lực

Năm 2013

1

Quyết định

2488/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

31/12/2013

VBQPPL

còn hiệu lực

Năm 2017

1

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017

Ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

21/1/2017

VBQPPL

còn hiệu lực

2

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

Quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

30/01/2017

VBQPPL

còn hiệu lực

 

 

 

 

 

 

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ & THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Năm 2009

1

Quyết định

862/QĐ-UBND ngày 27/4/2009

Quy định về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

27/4/2009

VBQPPL

còn hiệu lực

Năm 2011

1

Quyết định

1852/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011

Quy định về cơ chế chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị tỉnh Bắc Kạn

07/10/2011

VBQPPL

còn hiệu lực

Năm 2012

1

Quyết định

2335/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012

Ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

31/12/2012

VBQPPL

còn hiệu lực

Năm 2014

1

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014

Về việc ban hành quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

02/10/2014

VBQPPL

còn hiệu lực

V. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT&MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG

Năm 2009

1

Quyết định

3514/2009/QĐ-UBND ngày 16/11/2009

Quy định trách nhiệm quản lý  cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

16/11/2009

VBQPPL

còn hiệu lực

2

Quyết định

3524/2009/QĐ-UBND ngày 17/11/2009

V/v phê duyệt đề án xây dựng mô hình xã hội hóa công tác quản lý vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

17/11/2009

VBQPPL

còn hiệu lực

Năm 2010

1

Quyết định

775/2010/QĐ-UBND ngày 14/4/2010

Quy định phân công phân cấp quản lý khai thác sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

14/4/2010

VBQPPL

còn hiệu lực

2

Quyết định

1569/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010

Ban hành quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

30/7/2010

VBQPPL

còn hiệu lực

3

Quyết định

2535/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010

V/v quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

29/11/2010

VBQPPL

còn hiệu lực

Năm 2011

1

Quyết định

813/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011

V/v quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

12/5/2011

VBQPPL còn hiệu lực

2

Quyết định

1383/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

V/v ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

29/7/2011

VBQPPL

còn hiệu lực

Năm 2012

1

Quyết định

825/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012

V/v quy định phân công phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

29/5/2012

VBQPPL

còn hiệu lực

2

Quyết định

1034/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012

V/v quy định về quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

09/7/2012

VBQPPL

còn hiệu lực

3

Quyết định

1320/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012

V/v quy định về phân cấp quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

28/8/2012

VBQPPL

còn hiệu lực

Năm 2015

1

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015

Về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý cho các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn

05/5/2015

VBQPPL

còn hiệu lực

Năm 2016

1

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

01/01/2017

VBQPPL còn hiệu lực

VI. Lĩnh vực khác

Năm 2005

1

Quyết định

2997/2005/QĐ-UBND ngày 29/11/2005

Ban hành bổ sung quy định việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

29/11/2005

VBQPPL còn hiệu lực

Năm 2016

1

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng

11/4/2016

VBQPPL còn hiệu lực

2

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó của phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

23/8/2016

VBQPPL còn hiệu lực

 

Tổng số có:  90 văn bản quy phạm pháp luật được rà soát

Trong đó có: 06 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND; 47  văn bản quy phạm pháp luật của UBND đang còn hiệu lực; 37 văn bản hết hiệu lực thi hành. (Thời gian rà soát từ năm 1997 đến 30/6/2017)

 

Tác giả:  Lương Minh Tuấn
Nguồn:  VP
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.