Skip Ribbon Commands
Skip to main content

công khai quyết toán năm 2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 12/09/2019  )

  Đơn vị: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Biểu số 04

 Chương: 419

   

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC

 Năm 2018

(Kèm theo Quyết định số  1385  /QĐ-SXD ngày 12/9/2019 của Sở Xây dựng tỉnh

 Bắc Kạn )

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Trong đó

Quỹ  lương

Mua sắm, sửa chữa

Trích lập các quỹ

I

Quyết toán thu

 499,732

 499,732

 

 

 

A

Tổng số thu

 499,732

 499,732

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

 251,782

 251,782

 

 

 

1.1

 Phí, lệ phí

 251,782

 251,782

     
 

Lệ phí cấp CCHN

  166,300

  166,300

 

 

 

 

Thu cấp phép xây dựng, quy hoạch

     0,300

     0,300

 

 

 

 

Phí thẩm định

    85,182

    85,182

 

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   247,950

   247,950

 

 

 

3

Thu sự nghiệp khác

         

B

Chi từ nguồn thu được để lại

   247,950

   247,950

 

 

 

C

Số thu nộp NSNN

   251,782

   251,782

 

 

 

1

Số phí, lệ phí nộp NSNN

   251,782

  251,782

 

 

 

 

Lệ phí cấp CCHN

   166,300

   166,300

 

 

 

 

Thu cấp phép xây dựng, quy hoạch

      0,300

      0,300

 

 

 

 

Phí thẩm định

    85,182

   85,182

 

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

 6.829,742

 6.829,742

4.319,841 

168,798 

 

1

Chi quản lý hành chính

6.129,742

6.129,742

4.301,017

    168,798

 

 

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

5.065,634  

5.065,634  

4.301,017

168,798

 

 

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

1.064,108 

1.064,108 

 

   

2

Chi hoạt động kinh tế

700,000  

700,000  

18,824  

 

 

 

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

700,000  

700,000  

18,824  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Đơn vị: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

   

Biểu số 05

 Chương: 419

       
           

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC

Năm 2018

(Kèm theo Quyết định số  1385 /QĐ-SXD ngày  12/9/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. )

 

 

   

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nội dung

 Văn phòng Sở

Ban QLDA Đầu tư XD

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

I

Quyết toán thu

499,732

499,732

   

A

Tổng số thu

 499,732

 499,732

   

1

Số thu phí, lệ phí

 251,782

 251,782

   
 

Lệ phí cấp CCHN

  166,300

  166,300

   
 

Thu cấp phép xây dựng, quy hoạch

     0,300

     0,300

   

 

Phí thẩm định

    85,182

    85,182

   

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   247,950

   247,950

   

3

Thu sự nghiệp khác

       

B

Chi từ nguồn thu được để lại

   247,950

   247,950

   

C

Số thu nộp NSNN

   251,782

   251,782

   

1

Số phí, lệ phí nộp NSNN

   251,782 

   251,782 

   

 

Lệ phí cấp CCHN

   166,300

   166,300

   

 

Thu cấp phép xây dựng, quy hoạch

      0,300

      0,300

   

 

Phí thẩm định

    85,182

    85,182

   

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

6.129,742

6.129,742

700,000  

700,000  

1

Chi quản lý hành chính

6.129,742

6.129,742

700,000  

700,000  

 

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

5.065,634

5.065,634

   
 

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

1.064,108 

1.064,108 

   

2

Chi hoạt động kinh tế

   

700,000  

700,000  

 

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

700,000  

700,000  

Toàn văn QĐ 1385 tại đây 

Tác giả:  Vũ Tâm
Nguồn:  VP
Sign In