Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai quyết toán 2017 của Sở Xây dựng

( Cập nhật lúc: 01/02/2019  )
Sở Xây dựngban hành Quyết định số 167/QĐ-SXD ngày 01/2/2019 công khai quyết toán năm 2017

  Đơn vị: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Biểu số 02

 Chương: 419

   

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC

 Năm 2017

(Kèm theo Quyết định số 167/QĐ-SXD ngày 01/02/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn )

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Trong đó

Quỹ lương

Mua sắm, sửa chữa

Trích lập các quỹ

I

Quyết toán thu

 

 

 

 

 

A

Tổng số thu

 

 

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

166,739 

166,739  

 

 

32,161 

1.1

 Phí, lệ phí

134,578 

134,578 

     
 

Lệ phí cấp CCHN

 48,500

 48,500

 

 

 

 

Thu cấp phép xây dựng, quy hoạch

 2,400

 2,400

 

 

 

 

Phí thẩm định

83,678

83,678

 

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   

 

 

 

3

Thu sự nghiệp khác

32,161

32,161

 

 

 32,161

B

Chi từ nguồn thu được để lại

 

 

 

 

 

C

Số thu nộp NSNN

 

 

 

 

 

1

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

 

 

 

1.1

 Phí, lệ phí

134,578 

134,578 

 

 

 

 

Lệ phí cấp CCHN

 48,500

 48,500

 

 

 

 

Thu cấp phép xây dựng, quy hoạch

 2,400

 2,400

 

 

 

 

Phí thẩm định

83,678

83,678

 

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

 6.955,733

 6.955,733

3.153,797 

 

 

1

Chi quản lý hành chính

5.999,522 

5.999,522 

3.153,797   

 

 

 

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

4.855,120  

4.855,120  

3.153,797  

 

 

 

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

1.144,402 

1.144,402  

 

1.144,402   

 

6

Chi hoạt động kinh tế

956,211  

956,211  

 

956,211  

 

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

956,211  

956,211  

 

956,211  

 

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

956,211  

956,211  

 

956,211  

 

Toàn văn quyết định tại đây 

Tác giả:  Vũ Tâm
Nguồn:  VP
Sign In