Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai lịch công tác định kỳ của Sở Xây dựng năm 2019

( Cập nhật lúc: 01/01/2019  )

CÔNG KHAI THÔNG TIN

KẾ HOẠCH - LỊCH HỌP - CÔNG TÁC ĐỊNH KỲ 2019

 

Năm

Quý

Tháng

Tuần

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

2019

I

1

1

Giao ban đầu tuần + Họp triển khai nhiệm vụ 2019

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

2

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

3

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

4

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

2

5

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

6

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

7

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

8

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

3

9

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

10

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

11

Giao ban đầu tuần + Sơ kết quý I

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

12

Giao ban đầu tuần + Đánh giá Quý I

BGĐ + Trưởng các đơn vị

BC quý 1

II

4

13

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

14

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

15

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

16

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

5

17

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

18

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

19

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

20

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

6

21

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

22

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

23

Giao ban đầu tuần + Sơ kết 6 tháng - Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Toàn cơ quan

Báo cáo 6 tháng  + Q2

24

Giao ban đầu tuần + Đánh giá Quý II

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

III

7

25

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

26

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

27

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

28

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

8

29

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

30

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

31

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

32

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

9

33

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

34

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

35

Giao ban đầu tuần + Sơ kết quý III

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

36

Giao ban đầu tuần + Đánh giá Quý III

BGĐ + Trưởng các đơn vị

BC quý 3

IV

10

37

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

38

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

39

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

40

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

11

41

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

42

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

43

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

44

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

12

45

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

46

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

47

Giao ban đầu tuần + Sơ kết quý IV

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

48

Giao ban đầu tuần + Đánh giá Quý IV

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

 

 

 

Tác giả:  AD
Nguồn:  VP
Sign In