Skip Ribbon Commands
Skip to main content

thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn” (24/8/1949 – 24/8/2019)

( Cập nhật lúc: 22/05/2019  )

Thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn” (24/8/1949 – 24/8/2019)

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng như sau:

  1. I.        MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  2. 1.       Mục đích

Thông qua đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn” nhằm tăng cường giáo dục truyển thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc của toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong đơn vị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Sở, tạo không khí thi đua sôi nổi quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019 góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Kế hoạch phát động thi đua tại đơn vị phải được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, với nhiều hình thực phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, tạo động lực, khí thế trong các phong trào thi đua của đơn vị nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng của ngành để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thời gian phát động thi đua.

- Từ ngày 10/5/2019 đến hết ngày 20/8/2019.

2. Nội dung thi đua.

2.1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 41/QĐ-BXD ngày 18/01/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2019; Quyết định số 2099/QĐ-UBND  ngày 10/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 (đã được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 217/KH-SXD ngày 19/02/2019 của Sở) với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện hiệu quả Đề án quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020; Tham mưu xây dựng quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và cấp phép xây dựng với phòng cháy, chữa cháy và đánh giá tác động môi trường đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tham mưu quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng các dự án nhà ở và dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Rà soát, kiện toàn các Ban Quản lý dự án.

- Quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch - kiến trúc: Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại các địa phương. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng vùng, khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tham mưu kế hoạch xây dựng và phát triển trung tâm xã Bộc Bố, xã Vân Tùng trở thành thị trấn.

-  Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 và Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. Hoàn thành việc hỗ trợ đối với các hộ hỗ trợ bằng nguồn NSTW; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương.

2.2. Các đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh và của đơn vị như phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào “Dân vận khéo”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…. Các phong trào thi đua phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Việc phát động phong trào thi đua phải được triển khai thành những việc cụ thể và thường xuyên tại đơn vị.

2.3. Các phòng chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước như tăng tỷ lệ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích mức độ 3, 4…, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Lãnh đạo Sở, cán bộ công chức và người lao động trong toàn đơn vị căn cứ vào Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện.

- Văn phòng Sở (Thường trực HĐ thi đua khen thưởng Sở) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện phát động các phong trào thi đua, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổng hợp và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại đơn vị.


Tác giả:  Mạnh Thế
Nguồn:  TĐKT
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.