Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

( Cập nhật lúc: 02/01/2020  )

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông tin, tuyên truyền các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính. Qua đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện cải cách hành chính; giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

- Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những hạn chế trong công tác cải cách hành chính; kịp thời xây dựng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đầy đủ, kịp thời, chính xác với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan.

- Lồng ghép công tác tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tuyên truyền cải cách hành chính phải luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trực thuộc Sở. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền về công tác cải cách hành chính tại đơn vị do mình quản lý.

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

TT

Nội dung tuyên truyền

Hình thức tuyên truyền

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian          thực hiện

1

Công khai các thủ tục hành chính.

Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng; công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

Thường xuyên

2

Tuyên truyền các nội dung cơ bản của Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về CCHC.

Lồng ghép trong các buổi họp, giao ban cơ quan, sinh hoạt tập thể…. Lồng ghép vào chương trình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

3

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về CCHC; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến CCHC; Cập nhật thu thập tin tức, bài viết về cải cách hành chính của Bộ, Ngành Trung ương và của cán bộ, công chức từ các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng

Văn phòng

Các đơn vị trực thuộc sở

Thường xuyên

4

Xây dựng các tin, bài, hình ảnh về công tác cải cách hành chính (về các tập thể, cá nhân tích cực, điển hình trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, phục vụ nhân dân; phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm CCHC có hiệu quả tại các đơn vị, địa phương, trong và ngoài tỉnh; phản ánh những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vô trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp).

Trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng

 

Các đơn vị trực thuộc sở

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

5

Xây dựng các phóng sự, bản tin phản ánh về thực hiện CCHC; gặp gỡ đối thoại; phổ biến văn bản CCHC và các TTHC; nêu gương những mô hình, tấm gương tiêu biểu trong CCHC

Trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng

Các đơn vị trực thuộc sở

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

6

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về CCHC; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến CCHC

Trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng

Văn phòng

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các đơn vị trực thuộc Sở tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 tới cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị.

- Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền tại Mục II Kế hoạch này tiến hành triển khai thực hiện theo đúng thời gian được giao./.

Toàn văn kế hoạch tại đây

 

Tác giả:  Lương Minh Tuấn
Nguồn:  VP
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.