Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thông tin, tuyên truyền các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh

Xem tiếp


Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Xem tiếp


Cung cấp thông tin dự án gọi vốn đầu tư lĩnh vực hạ tầng, đô thị, công nghiệp giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp

Sign In