Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lý Thái Hải đã ký ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 14/02/2020 về thực hiện tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại trường quân sự tỉnh và trung đoàn 750

Xem tiếp


Sở Xây dựng xây dựng và ban hành Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính năm 2020

Xem tiếp


Sở Xây dựng xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Xem tiếp


Thông tin, tuyên truyền các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh

Xem tiếp


Triển khai thực hiện dịch vụ BCCI trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

Xem tiếp

12
Sign In