Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Chương trình hành động của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

( Cập nhật lúc: 22/02/2019  )

Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành Xây dựng năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Quán triệt, nâng cao nhận thức, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tại đơn vị.

- Cụ thể hoá các nội dung liên quan đến Sở Xây dựng tại Quyết định số 41/QĐ-BXD; Nghị quyết số13/NQ-HĐND; Quyết định số 2099/QĐ-UBND và Quyết định số 66/QĐ-UBND đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và của ngành để làm cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu được giao trong năm 2019.

2. Yêu cầu:

Chương trình hành động của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 là nhiệm vụ quan trọng. Kế hoạch phải bám sát các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 để xây dựng lộ trình thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp và thời gian triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu thuộc ngành, lĩnh vực và được cụ thể bằng các chương trình, đề án, nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ được giao.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2019.

- Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị đạt trên 50 %

- Tỷ lệ lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đạt 95%

- Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch đạt 90%.

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 80 - 90%.

- Tỷ lệ thu gom nước thải đô thị và xử lý đạt tiêu chuẩn từ 45 – 50%

- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

- Số lượng nhà ở được đầu tư xây dựng: 1.002 căn = 40.800 m2.

- Sản lượng gạch nung tuy nel sản xuất đạt khoảng: 30 triệu viên.

- Sản lượng gạch không nung sản xuất đạt khoảng: 30 triệu viên.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP.

Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh, Sở Xây dựng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm với các giải pháp thực hiện như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm.

1.1 Triển khai quyết liệt công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh trong năm 2019.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2021 và Đề án số 09-ĐA/TU ngày 13/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương;

- Triển khai có hiệu quả các Kế hoạch: Số 55-KH/TU ngày 02/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; số 78-KH/TU ngày 15/11/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết lần thứ năm Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XII) về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; số 80-KH/TU ngày 15/11/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 41/QĐ-BXD ngày 18/01/2019 của Bộ Xây dựng; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2019; Quyết định số 2099/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Quyết định số 66/QD-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019.

1.2. Tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng đồng bộ, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính bao gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Triển khai có hiệu quả một cửa liên thông với UBND tỉnh. triển khai phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính; Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đảm bảo phù hợp với lộ trình xây dựng, triển khai mô hình Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn  và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

1.3. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xây dựng tại địa phương:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện hiệu quả Đề án quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020; Tham mưu xây dựng quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và cấp phép xây dựng với phòng cháy, chữa cháy và đánh giá tác động môi trường đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tham mưu quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng các dự án nhà ở và dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Rà soát, kiện toàn các Ban Quản lý dự án.

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán. Trong đó, lưu ý quá trình thẩm định phải tổ chức kiểm tra thực địa với sự tham gia các cơ quan, đơn vị liên quan để xác định chính xác các nội dung thẩm định như: Địa điểm xây dựng, các giải pháp thiết kế…. Đảm bảo quy mô dự án phải phù hợp với quy hoạch, mang tính khả thi, hiệu quả kinh tế; Đồng thời phải kiểm tra, rà soát kỹ về quy mô sử dụng theo các tiêu chí đảm bảo hài hòa giữa tiêu chuẩn, dự báo ngành và điều kiện thực tế phát triển trong những năm gần nhất của địa phương.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, theo đó tập chung vào việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc lập và quản lý hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra chất lượng thi công công trình, đặc biệt là kiểm tra đột xuất các công trình trọng điểm. Xử lý nghiêm các vi phạm về chất lượng công trình. Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng tại 04 huyện trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường quản lý năng lực hoạt động của các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhất là các Doanh nghiệp hoạt động tư vấn xây dựng. Trong đó, tập chung nâng cao chất lượng công tác cấp chứng chỉ năng lực hành nghề của cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức; định kỳ 6 tháng kiểm tra, trường hợp phát hiện gian lận trong việc kê khai xin cấp chứng chỉ thì thực hiện thu hồi chứng chỉ hoạt động theo quy định.

- Quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch - kiến trúc: Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại các địa phương. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng vùng, khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tham mưu kế hoạch xây dựng và phát triển trung tâm xã Bộc Bố, xã Vân Tùng trở thành thị trấn.

- Tăng cường công tác quản lý đối với lĩnh vực phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật. Kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt. Tham mưu cho UBND tỉnh về việc triển khai Đề án đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018; Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra cấp nước an toàn. Hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý, khai thác sử dụng hạ tầng kỹ thuật đô thị; Xây dựng kế hoạch cập nhật dữ liệu công trình ngầm các đô thị. Thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đô thị tăng trưởng xanh ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức sát hạch, xét, cấp chứng chỉ hành nghề, chức chỉ năng lực cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đảm bảo công khai, minh bạch và chất lượng. Đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

1.4. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ Tướng Chính Phủ về chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.

-  Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 và Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. Hoàn thành việc hỗ trợ đối với các hộ hỗ trợ bằng nguồn NSTW; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương.

1.5. Tăng cường quản lý phát triển vật liệu xây dựng.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật thị trường vật liệu xây dựng đảm bảo cân đối cung - cầu ổn định thị trường. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ, kiên quyết không để hiện tượng tái sản xuất sau khi đã dừng hoạt động của các lò gạch thủ công; Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm theo quy định.

- Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình các quý trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Xây dựng và công bố chỉ số giá xây dựng các tháng và các quý, năm 2019.

-  Tiếp tục rà soát các loại định mức, tham mưu xây dựng các loại định mức đặc thù tại địa phương ( nếu có) thống nhất với Bộ Xây dựng theo quy định.

1.6. Công tác thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của đơn vị. Trong đó, tập trung vào việc kiểm tra việc chấp hành các quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo kế hoạch được duyệt. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức tiếp công dân theo quy định.

2. Giải pháp thực hiện.

2.1 Rà soát, bổ sung hoặc cắt giảm các thủ tục hành chính liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng cho các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức.

2.2 Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của Sở bằng các hình thức cử đi đào tạo, bồi dưỡng và tự đào tạo. Gắn trách nhiệm đào tạo công chức cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu, đề xuất, kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Sở. 

2.3 Nâng cao năng lực các chủ thể tham gia quản lý đầu tư xây dựng bằng cách tăng cường tính chịu trách nhiệm của các chủ thể gắn với các chế tài.

- Rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nhằm tăng cường thể chế, tăng cường quản lý chất lượng theo hướng minh bạch, thống nhất và chịu trách nhiệm.

- Nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng dân cư đối với việc thực thi nhiệm vụ của chính quyền các địa phương.

- Kiến nghị UBND tỉnh xử lý nghiêm các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng buông lỏng quản lý, để xảy ra những sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng.

2.4. Chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các Sở, ngành, cơ quan trong tỉnh và các cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao trịu trách nhiệm và tổ chức thực hiện Kế hoạch và Phụ lục các nhiệm vụ trọng tâm (đính kèm theo kế hoạch này) đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian.

2. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, tổ chức xây dựng các cuộc họp giao ban hàng tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch chương trình hành động đã đề ra.

3. Trước ngày 23 hàng tháng, các đơn vị nêu tại điểm 1 trên căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch công tác chi tiết cho từng tháng, quý và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở để tổng hợp trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Đối với các cuộc kiểm tra, các phòng trao đổi, thảo luận, thống nhất nội dung theo từng lĩnh vực và liên phòng tổ chức đi kiểm tra.

Tác giả:  Thanh Minh
Nguồn:  VP
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.