Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng"

( Cập nhật lúc: 15/07/2015  )
Ngày 15 tháng 9 năm 2014 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “Sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng”, mã số QCVN 16:2014/BXD, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2014 và thay thế QCVN 16:2011/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng. Theo đó, kể từ ngày 15/10/2014 các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật được nêu trong QCVN 16:2014/BXD, dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.
Toàn văn công văn hướng dẫn thực hiện 603/SXD-KTTH ngày 15/7/2015 tại đây
Danh mục sản phẩm phải công bố phù hợp quy chuẩn chi tiết tại đây
Tác giả:  AD
Nguồn:  Kinh tế tổng hợp
Sign In