Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

( Cập nhật lúc: 09/06/2017  )
Đề nghị lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và đăng ký nội dung đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định; Đề nghị các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh cung cấp thông tin về những vi phạm của các nhà thầu hoạt động xây dựng về Sở Xây dựng.

Thực hiện công tác Quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

- Theo quy định tại Điểm 1, Khoản 19, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP thì tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và Khoản 1, Điều 25, Thông tư số 17/2016/TT-BXD quy định các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 21, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014 có trách nhiệm đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng.

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các Ban QLDA do mình thành lập; Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và đăng ký nội dung đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 26, Thông tư số 17/2016/TT-BXD (hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III tại Thông báo số 1690/TB-SXD, các đơn vị có thể khai thác trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng).

- Thông qua công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán; tổ chức thực hiện dự án, đề nghị các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh cung cấp thông tin về những vi phạm của các nhà thầu hoạt động xây dựng về Sở Xây dựng.

- Các chủ đầu tư xây dựng công trình lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, các nhà thầu đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định để thực hiện các hoạt động xây dựng.

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố không giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, nhiệm vụ quản lý dự án cho các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án không đủ năng lực và để sảy ra vi phạm trong quá trình thực hiện dự án.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo quy định.
Toàn văn văn bản 658/SXD-KTVLXD mời quý vị tải về tại đây
Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn:  KTVLXD
Sign In