Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt mua sắm tài sản công đợt 1/2019

( Cập nhật lúc: 27/08/2019  )

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán mua sắm

tài sản công đợt 01 năm 2019

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

 Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch, dự toán mua sắm tài sản công đợt 1, năm 2019 cụ thể như sau:

- Nội dung mua sắm: Mua sắm 01 máy tính để bàn loại thương hiệu Việt Nam - Cấu hình 3.

- Đơn vị tổ chức mua sắm: Văn phòng Sở Xây dựng.

- Đơn vị sử dụng: Văn phòng Sở Xây dựng.

- Hình thức mua sắm: Mua sắm tập trung.

- Nguồn vốn: Chi thường xuyên năm 2019.

- Dự toán: 15.000.000 ( Mười năm triệu đồng./.)

Điều 2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức mua sắm theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở; Kế toán Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Toàn văn Quyết định tại đây

Tác giả:  Vũ Tâm
Nguồn:  VP
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.