Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

( Cập nhật lúc: 17/02/2023  )

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Kế hoạch số 15/KH-SXD ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Sở Xây dựng về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Sở Xây xây dựng ban hành kế hoạch triển khai với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU THI ĐUA

Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực, tinh thần lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển  kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 đã được Bộ Xây dựng và UBND tỉnh giao, đồng thời thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành Xây dựng và góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Đổi mới trong tư duy và hành động tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổ chức các phong trào thi đua có tính thiết thực, hiệu quả, tạo sự thay đổi mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua, thu hút đông đảo cán bộ công chức và người lao động hăng hái tham gia vào các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong mọi lĩnh vực, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Việc tuyên truyền, học tập và làm theo các tấm gương người tốt, việc tốt tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tích cực bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động ngành Xây dựng phát triển toàn diện, xây dựng văn hóa cơ quan, doanh nghiệp và xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Ngành Xây dựng.

2. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm năm 2023 mà đơn vị đã đề ra. Cụ thể như sau:

- 100% cán bộ, công chức và người lao động được tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, thông báo, thông báo kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các chính sách pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.

- 100% cán bộ, công chức và người lao động được tham gia học tập và đăng ký nội dung, việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2023; thực hiện đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và ngăn chặn 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh; và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao.

- Phấn đấu tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh phát động như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số”; …

4. Tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề với nội dung, tiêu chí cụ thể đảm bảo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động năm 2023 của tỉnh; Các phong trào thi đua hướng vào việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có tâm, có tầm, có phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Ngoài ra, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt chào mừng 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023); Kỷ niệm 75 năm trận công đồn Phủ Thông (25/7/ 1948-25/7/2023); Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943-22/9/2023);…

5. Thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính gắn với tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian và giải quyết nhanh, kịp thời các yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp; tập trung đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức  ngành Xây dựng trong thực thi công vụ, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch.

6. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, và người lao động trong đơn vị; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, đảng viên thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác thi đua, khen thưởng; đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, nâng cao trách nhiệm và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức chuyên trách, công chức kiêm nhiệm về thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tiêu chí thi đua cho phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cá nhân trong cơ quan, đơn vị; đưa tiêu chí “Có tiêu chí thi đua cho tổ chức, cá nhân trong đơn vị” thành một trong những tiêu chí để đánh giá phong trào thi đua ở các đơn vị.

8. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, các phong trào thi đua bình chọn, suy tôn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu để kịp thời biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên khen thưởng. Quan tâm việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; thường xuyên tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt tạo sức lan tỏa tích cực, để cán bộ, công chức và người lao động học tập noi theo. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

III. TIÊU CHÍ THI ĐUA

1. Đối với tập thể.

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Tham gia đầy đủ và hoàn thành tốt các phong trào thi đua do Sở phát động.

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Trong năm thi đua không có công chức, người lao động bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

2. Đối với cá nhân.

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, đạt năng suất, tiến độ và chất lượng cao.

- Hưởng ứng và tham gia đầy đủ, tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua do cơ quan phát động.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân.

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; Không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Các đơn vị trực thuộc Sở.

- Bám sát kế hoạch phát động các đợt thi đua của Sở và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, để phối hợp triển khai phát động và tổ chức cho cán bộ, công chức và người lao động đăng ký thực hiện phong trào thi đua tại cơ sở; Tổ chức tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích, tạo động lực để đoàn viên, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị phấn khởi, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do cơ quan và Công đoàn cơ sở phát động.

2. Đề nghị Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên Sở phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo các tổ chức trực thuộc, đoàn viên tổ chức mình tích cực tham gia các phong trào thi đua.

3. Giao Văn phòng Sở (đơn vị thường trực công tác thi đua khen thưởng).

- Tham mưu thực hiện tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các cuộc phát động thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

- Chủ động tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức và phát động các phong trào thi đua, các đợt thi đua theo sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh; Tổ chức sơ kết, tổng kết có hiệu quả các phong trào thi đua.

- Chủ trì tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng và tham mưu Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở đánh giá tổng kết, đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các đợt thi đua do đơn vị phát động.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, thiết thực, Giám đốc Sở đề nghị các đơn vị trực thuộc tập trung phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị hăng hái ra sức thi đua trong lao động sản xuất, lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch năm 2023 đã được giao./.

Tác giả:  Đỗ Mạnh Thế
Nguồn:  Văn phòng

Tin bài mới:


Hoạt động Thông tin đối ngoại Sở Xây dựng năm 2023(13/01/2023)

Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023(13/01/2023)

Danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Bắc Kạn(22/11/2022)

đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công(11/11/2022)

Khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021, nâng cao Chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo(04/11/2022)

đôn đốc tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (01/11/2022)

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (26/10/2022)

quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn (sau đây viết tắt là quy hoạch đô thị và nông thôn).(26/10/2022)

Hướng dẫn Quản lý tạm thời về kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể(23/08/2022)

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ triển khai Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”(15/08/2022)

Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.