Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021, nâng cao Chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo

( Cập nhật lúc: 04/11/2022  )

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Duy trì kết quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số đạt điểm và khắc phục những nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm trong năm 2021, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện CCHC, góp phần nâng cao chỉ số cấp tỉnh. Phấn đấu chỉ số CCHC năm 2022 của đơn vị ở vị trí cao hơn năm 2021 và tiếp tục cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng qua các năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Ban Giám đốc Sở, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉđạo chấn chỉnh khắc phục các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm đã được chỉ ra; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc khắc phục và cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC và Chỉ số  hài lòng về sự phục vụ hành chính cấp tỉnh.

- Khắc phục những điểm số bị mất phải gắn với duy trì, nâng cao các nội dung CCHC đạt điểm  chỉ số tốt  trong  những năm qua. Đồng thời, phải gắn  với việc thực hiện Kế hoạch CCHC năm của tỉnh và của đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1. Tiếp tục duy trì, nâng cao các nội dung CCHC đã đạt được kết quả và đạt điểm chỉ số cao trong năm 2021, để nâng cao chỉsố năm 2022 và những năm tiếp theo (chi tiết tại Phụlục I).

2. Tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm trong năm 2021, để chỉ số CCHC năm 2022 và những năm tiếp theo được cải thiện (chi tiết tại Phụlục II).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Căn cứ Kế hoạch này, các phòng chuyên môn thuộc Sơ triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

- Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc triển khai kế hoạch tại đơn vị, đồng thời chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng báo cáo và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.

Phụ lục I

TT

Nhiệm vụ, giải pháp

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian             thực hiên

1

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC được giao chủ trì thực hiện trong kế hoạch CCHC năm 2022, để đến hết tháng 12/2022 hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

Thường xuyên

2

Thực hiện tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhất là tuyên truyền về giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

Thường xuyên

3

Chỉ đạo công chức, người lao động nghiên cứu tìm các sáng kiến, giải pháp mới thiết thực, áp dụng có hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện CCHC

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

Quý IV/2022

4

Khắc phục kịp thời 100% tồn tại, hạn chế do đoàn thành tra, kiểm tra kiến nghị

Văn phòng

5

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành các VBQPPL; thực hiện tốt các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra rà soát VBQPPL tại đơn vị

Các phòng chuyên môn

Văn phòng

Thường xuyên

6

Nhập, đăng tải công khai TTHC sau công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Công khai TTHC, kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, CổngDịch vụ công của tỉnh, trang thông tin điện tử của đơn vị kịp thời, đầy đủ theo quy định. Thực hiện tốt việc tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về quy định TTHC

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

Thường xuyên

7

Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo đơn vị; bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng và tương đương; quản lý biên chế được giao

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

Thường xuyên

8

Rà soát xây dựng đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo quy định, khi có văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm của các bộ, ngành

Văn phòng

10

Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và tài sản công tại cơ quan, đơn vị

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

11

Đẩy mạnh việc thu ngân sách theo kế hoạch được giao đối với từng ngành, lĩnh vực và địa phương

Văn phòng

Quý IV/2022

12

Duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và việc xử lý văn bản trên môi trường mạng tại đơn vị

Các phòng chuyên môn

Văn phòng

Thường xuyên

13

Duy trì thực hiện tốt và luôn cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 phù hợp với tiến trình CCHC

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

14

Thực hiện tốt các cơ chế chính sách ưu đãi theo ngành, lĩnh vực quản lý để thu hút đầu tư vào tỉnh

Các phòng chuyên môn

Văn phòng

Phụ lục II

TT

Nhiệm vụ, giải pháp

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian             thực hiên

1

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; đảm bảo các nhiệm vụ được giao tham mưu thực hiện có chất lượng, kịp thời, đúng thời gian quy định

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

Thường xuyên


2

Thường xuyên chỉ đạo, phổ biến, quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

Thường xuyên

3

Nâng cao chất lượng, số lượng TTHC có phương án đơn giản hóa đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

Quý III-IV/2022

4

Thực hiện công khai TTHC đầy đủ, kịp thời trên Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT của cơ quan, đơn vị; giải quyết TTHC kịp thời, đúng thời gian quy định

Văn phòng

Thường xuyên

5

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích

Văn phòng

6

Tiếp tục quán triệt cán bộ công chức, người lao động thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “công dân điện tử”, gương mẫu đi đầu trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Văn phòng

7

Xử lý, thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước theo quy định (nếu có).

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

8

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng trình UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách các quy định về: Định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính đối với cácdịchvụ công theo quyđịnh tạiNghị địnhsố 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ

Văn phòng

9

Triển khai thực hiện tốt các giải pháp nêu tại Nghị quyết số 08-NQ-TU ngày 22/4/2021 về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

Thường xuyên

10

Tăng cường thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, củng cố, đầu tư cơ sở vật chất các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; nâng cao chất lượng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm gia tăng nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập từ đó tăng mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Văn phòng

11

Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công

Văn phòng

12

Tăng cường thực hiện giải ngân các dự án đúng tiến độ kế hoạch đề ra

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Sở

Quý IV/2022

13

Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh giao

Văn phòng

14

Hạn chế tối đa việc trao đổi văn bản giấy, thực hiện đúng quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

Thường xuyên

15

Nâng cao chất lượng, nội dung tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

Tác giả:  Đỗ Mạnh Thế
Nguồn:  Văn phòng

Tin bài mới:


đôn đốc tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (01/11/2022)

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (26/10/2022)

quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn (sau đây viết tắt là quy hoạch đô thị và nông thôn).(26/10/2022)

Hướng dẫn Quản lý tạm thời về kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể(23/08/2022)

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ triển khai Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”(15/08/2022)

Đối thoại trực tuyến Của Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn với thanh niên trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2021(23/06/2021)

Công bố kết luận thanh tra về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước(17/06/2021)

triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an(14/05/2021)

Báo cáo tình hình biến động giá thép ảnh hưởng đến các hoạt động xây dựng trên địa bàn(13/05/2021)

Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021(05/01/2021)

Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.