Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

( Cập nhật lúc: 20/02/2019  )

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 như sau:

  1. I.        MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  2. 1.       Mục đích

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Sở, tạo không khí thi đua sôi nổi quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2019, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện tốt Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

2. Yêu cầu

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

  1. II.        NỘI DUNG KẾ HOẠCH

TT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

I

QUÝ I

 

1

Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2019; tuyên truyền về các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Văn phòng Sở

2

Triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2019: Đăng ký thi đua; ký kết giao ước thi đua; xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua;

Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Sở

3

Tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh (ngày Giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngày thành lập nước; 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân; 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn…)

Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Sở

4

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng; Ban thi đua Khen thưởng tỉnh, Khối Thi đua KTKT

Văn phòng Sở

II

QUÝ II

 

1

Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến của đơn vị

Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Sở

2

Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thi đua 6 tháng cuối năm 2019

Văn phòng Sở

3

Tham gia các hoạt động chung của Ban thi đua Khen thưởng tỉnh, Khối Thi đua KTKT

Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Sở

4

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng; Ban thi đua Khen thưởng tỉnh, Khối Thi đua KTKT

Văn phòng Sở

III

QUÝ III

 

1

Tham gia tấp huấn nghiệp vụ công tác TĐKT năm 2019 theo kế hoạch của tỉnh.

Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Sở

2

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến của đơn vị

Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Sở

3

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng; Ban thi đua Khen thưởng tỉnh, Khối Thi đua KTKT

Văn phòng Sở

IV

QUÝ IV

 

1

Tổ chức xét công nhận sáng kiến năm 2019

Văn phòng Sở

2

Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổng kết công tác TĐKT năm 2019

Văn phòng Sở

3

Tiếp tục giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến

Văn phòng và các đơn vị trực thuộc

4

Tổng kết phong trào Thi đua Khen thưởng năm 2019, bình xét thi đua, suy tôn các cá nhân, tập thể và đề nghị cấp trên khen thưởng

Văn phòng và các đơn vị trực thuộc

5

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng; Ban thi đua Khen thưởng tỉnh, Khối Thi đua KTKT

Văn phòng Sở

  1. III.           TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở (Thường trực HĐ thi đua khen thưởng Sở).

- Tham mưu thực hiện tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch công tác Thi đua, Khen thưởng tại đơn vị.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng của Trung ương, của Bộ và của tỉnh.

- Chủ động tham mưu cho Giám đốc Sở phát động các phong trào thi đua theo sự chỉ đạo của Bộ và Tỉnh; tổ chức triển khai để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

2. Các phòng đơn vị trực thuộc.

- Căn cứ Kế hoạch này, Trưởng các phòng, đơn vị triển khai thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2019 đảm bảo chất lượng và đạt hiệu quả.

-       Quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, tích cực nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiên tiến của đơn vị.

Tác giả:  Mạnh Thế
Nguồn:  TĐKT
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.