Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoạt động Thông tin đối ngoại Sở Xây dựng năm 2023

( Cập nhật lúc: 13/01/2023  )

Sở Xây dựng Bắc Kạn ban hành kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại  năm 2023 tại đơn vị với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Quán triệt và thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của đơn vị đảm bảo sự quản lý điều hành của UBND tỉnh,  sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại để thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại, nâng cao hình ảnh, vị thế của đơn vị; tăng cương gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, đưa thông tin chính xác, kịp thời, đa dạng, sinh động, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị; đấu tranh nhằm hạn chế tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

2. Yêu cầu.

- Hoạt động thông tin đối ngoại tại đơn vị được triển khai phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành Xây dựng.

- Việc thực hiện và tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại tại đơn vị phải được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại, cần chú trọng công tác cung cấp, tiếp nhận thông tin, tập trung việc xử lý thông tin đối ngoại, định hướng dư luận, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn đồng thời gắn với nhiệm vụ công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị.

- Hoạt động thông tin đối ngoại phải được thực hiện một cách chủ động, toàn diện, thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị thuộc sở và đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước.

 

II. NỘI DUNG.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

1.1. Đảng bộ, Ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc, ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên và cán bộ công chức, người lao động toàn cơ quan tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về việc triển khai công tác thông tin đối ngoại tại đơn vị đảm bảo đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 861/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2023.

1.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của Sở theo Kế hoạch số 851/KH-UBND của UBND tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 01 năm 2023.

1.3. Phân công lãnh đạo phụ trách và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại đơn vị.

Sở Xây dựng phân công đồng chí Hà Minh Cương, Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác thông tin đối ngoại của Sở.

2. Thông qua các sự kiện, hội nghị của ngành để tuyên truyền về các nỗ lực, thành tựu của tỉnh Bắc Kạn trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội.

- Nội dung tuyên truyền:

+ Tuyên truyền về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ công tác đối ngoại của tỉnh; các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; những thành tựu của Việt Nam trong hội nhập quốc tế và những đóng góp của Việt Nam trong phối hợp giải quyết các vấn đề quốc tế, khu vực đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

+ Tuyên truyền chủ trương, chính sách về giảm nghèo nhanh và bền vững, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, các tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập phát triển cùng đất nước.

+ Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước thông qua hình ảnh địa phương. Quảng bá các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng; tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư ổn định, an toàn và hấp dẫn với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội của Việt Nam và của tỉnh; việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

+ Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn trong quan hệ ngoại giao song phương và đa phương của Việt Nam năm 2023.

+ Thông tin, tuyên truyền về biển đảo, biên giới trên đất liền.

+ Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người Bắc Kạn với bạn bè quốc tế; giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, các chương trình, kế hoạch hợp tác, xúc tiến đầu tư; cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh….

- Hình thức thực hiện: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; trang/cổng thông tin điện tử; cổ động trực quan; hội nghị, hội thảo….

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023

3. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu về thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Cử cán bộ, công chức phục trách công tác thông tin đối ngoại của đơn vị tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu về thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Sở Thông tin và truyền thông, Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Thời gian thực hiện: Khi có giấy mời, công văn triệu tập của các cơ quan liên quan.

4. Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến tỉnh, thành phố được dư luận quan tâm; giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước; thường xuyên theo dõi thông tin báo chí đăng, phát, chủ động phản hồi thông tin liên quan đến lĩnh vực, địa phương quản lý.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thủ trưởng các đơn vị, BCH Công đoàn, BCH đoàn thanh niên và cán bộ công chức và người lao động toàn cơ quan căn cứ vào Kế hoạch số 861/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch này của Sở để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Văn phòng Sở:

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, tham mưu cho lãnh đạo sở tổ chức triển khai có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại năm 2023 tại đơn vị.

- Tổ chức xây dựng báo cáo định kỳ 6 tháng và năm về kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2023 tại đơn vị gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả:  Đỗ Thế
Nguồn:  Văn phòng

Tin bài mới:


Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023(13/01/2023)

Danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Bắc Kạn(22/11/2022)

đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công(11/11/2022)

Khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021, nâng cao Chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo(04/11/2022)

đôn đốc tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (01/11/2022)

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (26/10/2022)

quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn (sau đây viết tắt là quy hoạch đô thị và nông thôn).(26/10/2022)

Hướng dẫn Quản lý tạm thời về kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể(23/08/2022)

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ triển khai Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”(15/08/2022)

Đối thoại trực tuyến Của Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn với thanh niên trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2021(23/06/2021)

Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.