Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Phê duyệt Kế hoạch, dự toán mua sắm tài sản công đợt 1, năm 2019 cụ thể như sau: Nội dung mua sắm: Mua sắm 01 máy tính để bàn loại thương hiệu Việt Nam - Cấu hình 3. Đấu thầu tập trung

Xem tiếp


Rà soát, đánh giá TTHC đang áp dụng, kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp; nhằm cắt giảm những chi phí mà người dân và doanh nghiệp phải bỏ ra khi thực hiện TTHC, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

Xem tiếp


Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đối với trường hợp chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân và bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý dự án công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1140/HD-SXD ngày 14/9/2017 về việc hướng dẫn chi tiết về nội dung và trình tự thực hiện ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xem tiếp


Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được công bố hợp quy mới đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và đưa vào công trình xây dựng.

Xem tiếp

12345
Sign In