Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Rà soát, đánh giá TTHC đang áp dụng, kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp; nhằm cắt giảm những chi phí mà người dân và doanh nghiệp phải bỏ ra khi thực hiện TTHC, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

Xem tiếp


Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đối với trường hợp chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân và bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý dự án công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1140/HD-SXD ngày 14/9/2017 về việc hướng dẫn chi tiết về nội dung và trình tự thực hiện ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xem tiếp


Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được công bố hợp quy mới đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và đưa vào công trình xây dựng.

Xem tiếp


Đề nghị lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và đăng ký nội dung đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định; Đề nghị các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh cung cấp thông tin về những vi phạm của các nhà thầu hoạt động xây dựng về Sở Xây dựng.

Xem tiếp


Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác, sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, ngày 15 tháng 7 năm 2015 Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 603/SXD-KTTH V/v hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng” . Trong đó, đề nghị các tổ chức,....

Xem tiếp


Sáng ngày 2/3/2016, tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Ban chỉ đạo Đề án “ Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn các cấp” (Đề án 1961) đã tổ chức họp và lấy ý kiến đóng góp, chỉnh sửa các nội dung theo dự thảo để tiến đến triển khai thực hiện kế hoạch của Đề án năm 2016 và tổng thể giai đoạn 2016-2020. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà – Phó Trưởng ban chỉ đạo Đề án đã chủ trì cuộc họp cùng sự tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo và đại diện các Bộ, ngành như Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch đầu tư; Các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Xem tiếp


Ngày 15 tháng 9 năm 2014 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “Sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng”, mã số QCVN 16:2014/BXD, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2014 và thay thế QCVN 16:2011/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng. Theo đó, kể từ ngày 15/10/2014 các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật được nêu trong QCVN 16:2014/BXD, dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

Xem tiếp

1234
Sign In