Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết về nội dung và trình tự thực hiện ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng

( Cập nhật lúc: 14/09/2017  )
Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1140/HD-SXD ngày 14/9/2017 về việc hướng dẫn chi tiết về nội dung và trình tự thực hiện ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng

I. NỘI DUNG ỦY THÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chủ đầu tư được ủy thác một phần hoặc toàn bộ nội dung tổ chức thực hiện quản lý dự án, bao gồm:

1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

2. Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư;

3 Tổ chức lựa chọn các nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

4. Thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng;

5. Quản lý việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu;

6. Quản lý thi công xây dựng công trình:

7. Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

8. Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

9. Quản lý an toàn trong thi công; bảo vệ môi trường trong xây dựng;

10. Quản lý tiến độ;

11. Quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện dự án;

12. Quản lý hệ thống thông tin công trình;

13. Các nội dung quản lý khác theo quy định của pháp luật về xây dựng (nếu có);

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ỦY THÁC

1. Chủ đầu tư gửi đề xuất về yêu cầu ủy thác quản lý dự án đến Ban QLDA chuyên ngành, khu vực nơi thực hiện dự án (đối với chủ đầu tư là UBND cấp xã thì đơn vị nhận ủy thác là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện)

Nội dung đề xuất gồm:

a) Mô tả về dự án.

- Tên dự án:

- Quy mô dự án: (nhóm, loại, cấp công trình…)

- Chủ đầu tư:

- Người quyết định đầu tư:

- Tổng mức đầu tư:

- Nguồn vốn đầu tư:

- Địa điểm xây dựng:

- Thời gian thực hiện:

b) Yêu cầu, phạm vi công việc quản lý dự án.

Tùy thuộc vào điều kiện, năng lực cụ thể, chủ đầu tư ủy thác một phần hoặc toàn bộ nội dung quản lý dự án tại Mục I của hướng dẫn này.

2. Chủ đầu tư và Ban QLDA tiến hành thỏa thuận sơ bộ;

3. Sau khi đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, căn cứ vào điều kiện, năng lực thực tế, chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư chấp thuận nội dung công việc ủy thác quản lý dự án và Ban QLDA chuyên ngành, khu vực được dự kiến nhận ủy thác quản lý dự án;

4. Sau khi được người quyết định đầu tư chấp thuận, chủ đầu tư tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng ủy thác quản lý dự án (theo mẫu tại phụ lục kèm theo hướng dẫn này).

5. Hình thức hợp đồng, giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán chi phí quản lý dự án được thỏa thuận trong hợp đồng ủy thác.

6. Khi thực hiện ủy thác quản lý dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức bộ phận chuyên môn trực thuộc để giám sát thực hiện hợp đồng ủy thác quản lý dự án và phối hợp để thực hiện các công việc đã ủy thác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn này để các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án và các tổ chức liên quan áp dụng trong việc thực hiện ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; những nội dung không có trong Hướng dẫn này thì thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; NĐ 59/2015/NĐ-CP, Thông tư 16/2016/TT-BXD và các quy định pháp luật khác hiện hành.

Mẫu hợp đồng kèm theo hướng dẫn này có thể áp dụng trong trong trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Sở Xây dựng để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Toàn văn hướng dẫn mời tải về tại đây
Tác giả:  Huy Hoàng
Nguồn:  QLXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.