Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời đơn của bà Hà Thị Hiền, thôn Nà Cà, xã Đổng Xá, huyện Na Rì., tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 03/02/2020  )

Theo nội dung đơn của bà Hà Thị Hiền khiếu nại về việc không được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg). Tóm tắt nội dung đơn của bà phản ánh là:

“+ Nội dung thứ nhất: Năm 2013, Ông Nguyễn Duy Hợp bố chồng của bà Hà Thị Hiền ( đã chết trong năm 2011) không có tên trong danh sách được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ là do UBND xã Đổng Xá hoặc Ban Chỉ đạo người có công xã làm không đúng quy trình như công văn đã hướng dẫn.

+ Nội dung thứ 2: Theo Khoản b, Mục 3,Điều 1, Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 có nêu người có công đã chết nhưng còn vợ là Bà Nông Thị Giang 88 tuổi vợ ông Nguyễn Duy Hợp còn sống, năm 2014 gia đình đã làm đơn xin hỗ trợ làm nhà…nhưng không được giải quyết.

          + Nội dung thứ 3: Tháng 2/2014 chồng bà là ông Nguyễn Văn Đồng đã làm đơn xin hỗ trợ làm nhà và gia đình đã vay mượn tiền để làm lại nhà mới nhưng UBND xã Đổng Xá không đến nghiệm thu. Đến ngày 14 tháng 6 năm 2018 mới xuống kiểm tra thực tế thì kết luận là nhà ở đã kiên cố… Căn cứ vào điều 1, ý a Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 thì nhà bà phải được hỗ trợ…”

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1, Về nội dung thứ nhất:  Năm 2013, Ông Nguyễn Duy Hợp bố chồng của bà Hà Thị Hiền ( đã chết trong năm 2011) không có tên trong danh sách được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ là do UBND xã Đổng xá hoặc BCĐ NCC xã làm không đúng quy trình như công văn đã hướng dẫn.

Nội dung này Sở Xây dựng xin được trả lời như sau:

- Tại Điều 3,Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở quy định:

“Điều 3. Xác định đối tượng được hỗ trợ về nhà ở

Đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý tại thời điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

2. Đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong các điều kiện sau:

a) Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới;

b) Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà”.

Theo như trong đơn của bà Hà Thị Hiền thì Ông Nguyễn Duy Hợp bố chồng của bà đã chết từ năm 2011, chết trước khi Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành (Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg  có hiệu lực từ ngày 15/6/2013). Như vậy, trường hợp này không thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy hộ gia đình ông Nguyễn Duy Hợp không có tên trong danh sách được hỗ trợ, UBND xã Đổng Xá hoặc Ban Chỉ đạo người có công xã đã làm đúng theo quy định.

 2, Về nội dung thứ 2: Theo Khoản b, Mục 3, Điều 1, Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 có nêu người có công đã chết nhưng còn vợ là Bà Nông Thị Giang 88 tuổi vợ ông Nguyễn Duy Hợp còn sống, năm 2014 gia đình đã làm đơn xin hỗ trợ làm nhà…nhưng không được giải quyết.

Nội dung này Sở Xây dựng xin được trả lời như sau:

Tại  Điểm b, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 63/2017/NQ-CP  ngày 27/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng  theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 63/2017/NQ-CP) quy định:

3. Đồng ý chủ trương xử lý một số đề xuất của các địa phương như sau:

b) Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ (hoặc chồng) còn sống, có hộ khẩu thường trú và đang ở tại nhà ở đó thì được hỗ trợ theo mức quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Khi triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo QĐ 22/2013/QĐ-TTg trên điạ bàn cả nước thì phát sinh vướng mắc do người có công có tên trong Đề án được duyệt đã chết trước khi nhận được kinh phí hỗ trợ, các địa phương đã báo cáo lên cấp trên để hướng dẫn giải quyết.  

Vì ông Nguyễn Duy Hợp đã chết từ năm 2011, không thuộc đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo QĐ 22/2013/QĐ-TTg nên không có tên trong Đề án được duyệt, vì vậy vợ ông là Bà Nông Thị Giang 88 tuổi không thuộc diện hỗ trợ theo điểm b, mục 3 Điều 1 Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chỉnh phủ.

3. Về nội dung thứ 3: Tháng 2/2014 chồng bà là ông Nguyễn Văn Đồng đã làm đơn xin hỗ trợ làm nhà và gia đình đã vay mượn tiền để làm lại nhà mới nhưng UBND xã Đổng Xá không đến nghiệm thu. Đến ngày 14 tháng 6 năm 2018 mới xuống kiểm tra thực tế thì kết luận là nhà ở đã kiên cố… Căn cứ vào điều 1, ý a Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 thì nhà bà phải được hỗ trợ…”

Nội dung này Sở Xây dựng xin được trả lời như sau:

Tại Mục a, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 63/2017/NQ-CP quy định:  “ a) Đối với các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa được Nhà nước cấp kinh phí mà đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở thì sẽ hoàn trả ngay cho các hộ gia đình này sau khi có kinh phí phân bổ từ ngân sách Trung ương trong năm 2017”.

Nội dung này của Nghị quyết 63/2017/NQ-CP chỉ được xem xét xử lý đối với các trường hợp hộ gia đình người có công thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở có tên trong Đề án đã được UBND tỉnh duyệt (đã được Bộ lao động Thương binh và xã hội thẩm tra). Nhà bà Hiền đã xây dựng lại năm 2014, nhưng do hộ gia đình bà không thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo QĐ 22/2013/QĐ-TTg nên không được xem xét hỗ trợ theo Mục a, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 63/2017/NQ-CP.

Theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 14/06/2018, UBND xã Đổng Xá xuống kiểm tra nhà bà Hiền rà soát để “Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ” quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 63/2017/NQ-CP. Tuy nhiên theo Biên bản kiểm tra thực tế tại nhà bà Hiền ngày 14/6/2018 thì nhà bà Hiền “chưa bị siêu vẹo, mục nát nên không đủ điều kiện để được hỗ trợ sửa chữa nhà ở theo NQ63/2017/NQ-CP” (biên bản này cũng đã được bà Hiền, đại diện hộ gia đình ký).

 Với nội dung trên, Sở Xây dựng trả lời để hộ gia đình bà được rõ

Tác giả:  Nguyễn Thị Lan
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.