Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời Bà Hà Thị Hiền - Ông Hoàng Văn Thể Đổng Xá - Ra rì Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 27/01/2020  )

Thực hiện Văn bản số 240/UBND-TCD ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc chuyển đơn của công dân, trong đó UBND tỉnh chuyển Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND huyện Na Rì xem xét, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Theo nội dung đơn của bà Hà Thị Hiền khiếu nại về việc không được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tóm tắt nội dung đơn của bà phản ánh là:

“+ Nội dung thứ nhất: Năm 2013, Ông Nguyễn Duy Hợp bố chồng của bà Hà Thị Hiền ( đã chết trong năm 2011) không có tên trong danh sách được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ la do UBND xã Đổng xá hoặc BCĐ NCC xã làm không đúng quy trình như công văn đã hướng dẫn.

+ Nội dung thứ 2: Theo Điều 1, ý  Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 có nêu người có công đã chết nhưng còn vợ là Bà Nông Thị Giang 88 tuổi vợ ông Nguyễn Duy Hợp còn sống, năm 2014 gia đình đã làm đơn xin hỗ trợ làm nhà…nhưng không được giải quyết.

          + Nội dung thứ 3: Tháng 2/2014 chồng bà làoong Nguyễn Văn Đồng đã làm đơn xin hỗ trợ làm nhà và gia đình đã vay mượn tiền để làm lại nhà mới nhưng UBND xã Đổng Xá không đến nghiệm thu. Đến ngày Ngày 14 tháng 6 năm 2018 mới xuống kiểm tra thực tế thì kết luận là nhà ở đã kiên cố… Căn cứ vào điều 1, ý a Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 thì nhà bà phải được hỗ trợ…”

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1, Về nội dung thứ nhất:  Năm 2013, Ông Nguyễn Duy Hợp bố chồng của bà Hà Thị Hiền ( đã chết trong năm 2011) không có tên trong danh sách được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ là do UBND xã Đổng xá hoặc BCĐ NCC xã làm không đúng quy trình như công văn đã hướng dẫn.

Nội dung này Sở Xây dựng xin được trả lời như sau:

- Tại Điều 3,Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở quy định:

“Điều 3. Xác định đối tượng được hỗ trợ về nhà ở

Đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý tại thời điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

2. Đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong các điều kiện sau:

a) Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới;

b) Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà”.

Theo như trong đơn của bà Hà Thị Hiền thì Ông Nguyễn Duy Hợp bố chồng của bà đã chết từ năm 2011, mất trước khi Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành (Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg  có hiệu lực từ ngày 15/6/2013). Như vậy, trường hợp này không thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy hộ gia đình ông Nguyễn Duy Hợp không có tên trong danh sách được hỗ trợ, UBND xã Đổng xá hoặc BCĐ NCC xã đã làm đúng theo quy định.

 2, Về nội dung thứ 2: Theo Điều 1, ý  Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 có nêu người có công đã chết nhưng còn vợ là Bà Nông Thị Giang 88 tuổi vợ ông Nguyễn Duy Hợp còn sống, năm 2014 gia đình đã làm đơn xin hỗ trợ làm nhà…nhưng không được giải quyết.

Nội dung này Sở Xây dựng xin được trả lời như sau:

Tại Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 63/2017/NQ-CP  ngày 27/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng  theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định (gọi tắt là Nghị quyết 63/2017/NQ-CP):

 3. Đồng ý chủ trương xử lý một số đề xuất của các địa phương như sau:

a) Đối với các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa được Nhà nước cấp kinh phí mà đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở thì sẽ hoàn trả ngay cho các hộ gia đình này sau khi có kinh phí phân bổ từ ngân sách Trung ương trong năm 2017.

b) Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ (hoặc chồng) còn sống, có hộ khẩu thường trú và đang ở tại nhà ở đó thì được hỗ trợ theo mức quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.

c) Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ mà cả người có công và vợ (chồng) của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó thì các địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp, nếu con của họ thực sự có khó khăn về nhà ở thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn khác để thực hiện hỗ trợ; đồng thời báo cáo kết quả hỗ trợ về Bộ Xây dựng.…”

Khi triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo QĐ 22 trên điạ bàn cả nước thì phát sinh vướng mắc do người có công có tên trong Đề án được duyệt đã mất trước khi nhận được kinh phí hỗ trợ, các địa phương đã báo cáo lên cấp trên để hướng dẫn giải quyết.  

Vì ông Nguyễn Duy Hợp đã chết từ năm 2011, không thuộc đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo QĐ 22 nên không có tên trong Đề án được duyệt, vì vậy  vợ ông là Bà Nông Thị Giang 88 tuổi không thuộc diện hỗ trợ theo điểm b, mục 3 Điều 1 Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chỉnh phủ.

3. Về nội dung thứ 3: Tháng 2/2014 chồng bà là ông Nguyễn Văn Đồng đã làm đơn xin hỗ trợ làm nhà và gia đình đã vay mượn tiền để làm lại nhà mới nhưng UBND xã Đổng Xá không đến nghiệm thu. Đến ngày ngày 14 tháng 6 năm 2018 mới xuống kiểm tra thực tế thì kết luận là nhà ở đã kiên cố… Căn cứ vào điều 1, ý a Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 thì nhà bà phải được hỗ trợ…”

Nội dung này Sở Xây dựng xin được trả lời như sau:

Tại ý a, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 63/2017/NQ-CP quy định:  “ a) Đối với các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa được Nhà nước cấp kinh phí mà đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở thì sẽ hoàn trả ngay cho các hộ gia đình này sau khi có kinh phí phân bổ từ ngân sách Trung ương trong năm 2017”.

Nội dung này của Nghị quyết 63/2017/NQ-CP chỉ được xem xét xử lý đối với các trường hợp hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở có tên trong Đề án được duyệt (đã được Bộ lao động TH&XH thẩm tra). Nhà bà Hiền đã xây dựng lại năm 2014, nhưng do hộ gia đình bà không thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo QĐ 22 nên không được xem xét hỗ trợ theo ý a, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 63/2017/NQ-CP.

Theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 14/06/2018, UBND xã Đổng Xá xuống kiểm tra nhà bà Hiền rà soát để “Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ” quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 63/2017/NQ-CP. Tuy nhiên theo Biên bản kiểm tra thực tế tại nhà bà Hiền ngày 14/6/2018 thì nhà Bà Hiền “chưa bị siêu vẹo, mục nát nên không đủ điều kiện để được hỗ trợ sửa chữa nhà ở theo NQ63” (biên bản này cũng đã được bà Hiền ký)

 Với nội dung trên, Sở Xây dựng trả lời để hộ gia đình các ông bà được rõ./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Lan
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.