Skip Ribbon Commands
Skip to main content


vận động người dân cài đặt, sử dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 nhằm nhanh chóng có biện pháp khoanh vùng dập dịch

Xem tiếp


Theo quy định của NĐ 47/CP: Các cơ quan Nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật; không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin

Xem tiếp


Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo về thực hiện một số quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In