Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Phê duyệt Kế hoạch, dự toán mua sắm tài sản công đợt 1, năm 2019 cụ thể như sau: Nội dung mua sắm: Mua sắm 01 máy tính để bàn loại thương hiệu Việt Nam - Cấu hình 3. Đấu thầu tập trung

Xem tiếp


góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ Điều 4, Chương II, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND

Xem tiếp


Sở Xây dựng thông báo lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản xe ô tô MITSHUBISHI 7 chỗ 1996

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In