Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 28/12/2018 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, hình thức liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Sở Xây dựng thông báo danh mục cung cấp dịch vụ công mức 3 và 4

Xem tiếp


Sở Xây dựng thông báo danh mục Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 và hướng dẫn thực hiện

Xem tiếp

Sign In