Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 18/10/2019 UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UB ban hành danh mục TTHC mức độ 3, 4 của tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Sở Xây dựng Bắc Kạn thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Xem tiếp


Sở Xây dựng thông báo: Kể từ ngày 01/8/2019 toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn; Địa chỉ: Tổ 7B Phường Đức Xuân - Thành phố Bắc Kạn.

Xem tiếp


Công khai danh muc thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng gồm 1- Tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa liên thông: 20 TTHC 2- Tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa của sở: 22 TTHC

Xem tiếp

12
Sign In