Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng năm 2019

( Cập nhật lúc: 09/05/2019  )
Công khai danh muc thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng gồm 1- Tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa liên thông: 20 TTHC 2- Tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa của sở: 22 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Thẩm quyền ban hành kết quả

QĐ công bố TTHC

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

I

LĨNH VỰC QUY HOẠCH, XÂY DỰNG

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng ; công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Phòng QH

UB tỉnh

2245/QĐ 31/12/2016

MCLT

2

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Phòng QH

UB tỉnh

2245/QĐ 31/12/2016

MCLT

3

Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời cồng trình) đối với công trình không theo tuyến nằm trên các tuyến, trục đường chính trong đô thị và nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 08 tầng trở lên (mặt cắt ngang đường ≥ 30m); công trình theo tuyến trong và ngoài đô thị; công trình quảng cáo của tổ chức và cá nhân có diện tích ≥ 20m2 và < 40m2 gắn vào công trình xây dựng có sẵn (nhà ở) trong đô thị; công trình cấp III có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng (trừ nhà ở riêng lẻ); Cấp giấy phép xây dựng công trình nằm trong khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng được xếp hạng và các công trình khác được UBND tỉnh ủy quyền (trừ nhà ở riêng lẻ).

Phòng QH

Sở XD

2378/QĐ 29/12/2017

MCSXD

4

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình nằm trên các tuyến, trục đường chính trong đô thị và nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 08 tầng trở lên (mặt cắt ngang đường ≥ 30m); công trình theo tuyến trong và ngoài đô thị; công trình quảng cáo của tổ chức và cá nhân có diện tích ≥ 20m2 và < 40m2 gắn vào công trình xây dựng có sẵn (nhà ở) trong đô thị; công trình cấp III có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng (trừ nhà ở riêng lẻ); công trình nằm trong khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng và các công trình khác được UBND tỉnh ủy quyền (trừ nhà ở riêng lẻ).

Phòng QH

Sở XD

2378/QĐ 29/12/2017

MCSXD

5

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức ki nh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Phòng QH

Sở XD

2245/QĐ 31/12/2016

MCSXD

6

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Phòng QH

Sở XD

2245/QĐ 31/12/2016

MCSXD

II

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG

 

 

 

 

7

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng

Phòng QLXD

UB tỉnh

2245/QĐ 31/12/2016

MCLT

8

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động

Phòng QLXD

UB tỉnh

2245/QĐ 31/12/2016

MCLT

9

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức doUBND tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin

Phòng QLXD

UB tỉnh

2245/QĐ 31/12/2016

MCLT

III

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

 

 

 

10

Thẩm định dự án, dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh.

Phòng QLXD

Sở XD

2245/QĐ 31/12/2016

MCSXD

11

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế một bước).

Phòng QLXD

Sở XD

2245/QĐ 31/12/2016

MCSXD

12

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh.

Phòng QLXD

Sở XD

2245/QĐ 31/12/2016

MCSXD

13

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Mẫu đơn)

Phòng KT

Sở XD

2039/QĐ 29/11/2018

MCSXD

14

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Phòng KT

Sở XD

2039/QĐ 29/11/2018

MCSXD

15

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)

Phòng KT

Sở XD

2039/QĐ 29/11/2018

MCSXD

16

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

Phòng KT

Sở XD

2039/QĐ 29/11/2018

MCSXD

17

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (mẫu đăng ký sát hạch) (Mẫu đơn cấp CCHN)

Phòng KT

Sở XD

2039/QĐ 29/11/2018

MCSXD

18

Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

Phòng KT

Sở XD

2039/QĐ 29/11/2018

MCSXD

 19

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

Phòng KT

Sở XD

2039/QĐ 29/11/2018

MCSXD

 20

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2, Điều 44a, NĐ số  100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề)

Phòng KT

Sở XD

2039/QĐ 29/11/2018

MCSXD

21 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

Phòng KT

Sở XD

2039/QĐ 29/11/2018

MCSXD

 22

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

Phòng KT

Sở XD

2039/QĐ 29/11/2018

MCSXD

 23

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Phòng KT

Sở XD

2039/QĐ 29/11/2018

MCSXD

 24

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Phòng KT

Sở XD

2039/QĐ 29/11/2018

MCSXD

IV

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

 

 

 

 25

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng.

Phòng QLXD

Sở XD

2245/QĐ 31/12/2016

MCSXD

V

LĨNH VỰC NHÀ Ở

 

 

 

 

 26

Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài

Phòng KT

UB tỉnh

2245/QĐ 31/12/2016

MCLT

27 

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quy định tại khoản 5, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Phòng KT

UB tỉnh

2245/QĐ 31/12/2016

MCLT

 28

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quy định tại khoản 6, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Phòng KT

UB tỉnh

2245/QĐ 31/12/2016

MCLT

 29

Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp  chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2, Điều 18, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Phòng KT

UB tỉnh

2245/QĐ 31/12/2016

MCLT

 30

Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh

Phòng KT

UB tỉnh

2245/QĐ 31/12/2016

MCLT

 31

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh

Phòng KT

UB tỉnh

2245/QĐ 31/12/2016

MCLT

32 

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

Phòng KT

Sở XD

2245/QĐ 31/12/2016

MCSXD

 33

Cho thuê, cho mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Phòng KT

Sở XD

2245/QĐ 31/12/2016

MCSXD

 34

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Phòng KT

Sở XD

2245/QĐ 31/12/2016

MCSXD

 35

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Phòng KT

Sở XD

2245/QĐ 31/12/2016

MCSXD

VI

LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 

Sở XD

 

 

 36

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư

Phòng KT

UB tỉnh

2245/QĐ 31/12/2016

MCLT

 37

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố quyết định đầu tư

Phòng KT

Sở XD

2245/QĐ 31/12/2016

MCSXD

 38

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Phòng KT

Sở XD

2245/QĐ 31/12/2016

MCSXD

39 

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Phòng KT

Sở XD

2245/QĐ 31/12/2016

MCSXD

 

Tác giả:  ad
Nguồn:  Văn phòng
Sign In