Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

( Cập nhật lúc: 17/12/2019  )
Thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức theo danh sách đính kèm quyết định này. Lý do thu hồi: Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực chấm dứt hoạt động xây dựng

QUYẾT ĐỊNH

V/v thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 
   

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn Phê duyệt danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 2004/QĐ-SXD ngày 18/12/2018 của Sở Xây dựng Bắc Kạn v/v phê duyệt kế hoạch công tác kiểm tra năm 2019;

Căn cứ Báo cáo số 1964/BC-SXD ngày 29/11/2019 của Sở Xây dựng v/v kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức theo danh sách đính kèm quyết định này. Lý do thu hồi: Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực chấm dứt hoạt động xây dựng.

Điều 2. Tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi phải nộp lại bản gốc chứng chỉ năng lực cho cơ quan ra quyết định thu hồi. Sau thời hạn trên tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực không nộp lại chứng chỉ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ra quyết định tuyên hủy chứng chỉ năng lực.

Điều 3. Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các đơn vị thuộc Sở; Tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Toàn văn Quyết định tại đây

Tác giả:  Lam Luyến
Nguồn:  TTra
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0915204349)

- Bà Nông Thị Thơ, chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16 đến hết số ngày của các tháng (Số điện thoại liên hệ: 0986097183).

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.