Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 15 tháng 7 năm 2016, tại trụ sở UBND huyện Ngân Sơn, phó Chánh Thanh tra phụ trách Sở Xây dựng Nguyễn Thị Hiền, chủ trì công bố quyết định thanh tra số 737/QĐ-SXD ngày 05/7/2016 về Thanh tra chuyên đề các dự án thuộc chương trình 135, giai đoạn 2011 -2015 tại huyện Ngân Sơn. Tham dự buổi lễ có Bà Chu Thị Huyền, chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn, trưởng phó các phòng: Dân tộc, Tài chính & Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng và 11 chủ tịch UBND các xã có dự án được thanh tra.

Xem tiếp


Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2015. Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Kạn đã ban hành Quyết định thanh tra số 374/QĐ-SXD ngày 20/5/2015 về Thanh tra việc chấp hành pháp luật xây dựng về hoạt động đầu tư xây dựng tại huyện Ngân Sơn. Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 46 /BC-TTrXD ngày 21/7/2015 của Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-SXD ngày 18/3/2015 của Sở Xây dựng Bắc Kạn về việc Thanh tra việc chấp hành pháp luật xây dựng về hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý quy hoạch đô thị tại huyện Bạch Thông.

Xem tiếp

12
Sign In