Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư ở địa phương trong tỉnh Bắc Kạn về Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2035 định hướng đến 2050 theo nội dung Thông báo số 23/TB-BXD ngày 21/01/2016 của Bộ Xây dựng.

Xem tiếp

Sign In