Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Để có thông tin về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cung cấp theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố cung cấp thông tin theo biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp

Sign In