Skip Ribbon Commands
Skip to main content

trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 15/02/2019  )

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trả lời ý kiến, kiến nghị nêu tại điểm 1.2, mục 1, phần I. phụ lục số 01 kèm theo Báo cáo số 93/BC-HĐND

Trả lời:

Đối với hộ người có công thuộc diện hỗ trợ trong đề án của địa phương, đề án này đã được Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thẩm tra đến ngày 31/5/2017 mà đang sinh sống, có hộ khẩu thường trú tại nhà ở đó trước thời điểm 15/6/2013, sử dụng ổn định không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã duyệt, nhưng hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì được hỗ trợ theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả:  Nguyễn Thị Lan
Nguồn: 
Sign In