Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời UBND huyện Ngân Sơn về làm nhà cho người có công

( Cập nhật lúc: 20/05/2019  )

UBND huyện Ngân Sơn hỏi: Xem xét chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở ngoài Đề án đã được phê duyệt.

Trả lời: 

Thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát các hộ gia đình người có công được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Nghị quyết 63/NQ-CP và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 3) Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tại Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 02/10/2018. Hiện nay UBND tỉnh đang cân đối nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Đề án đã được phê duyệt.

Trường hợp người có công không có tên trong Đề án được phê duyệt, đề nghị UBND huyện Ngân Sơn sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ theo quy định.


Tác giả:  Nguyễn Thị Lan
Nguồn:  Kinh tế
Sign In