Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 28/12/2018 Liên sở Xây dựng Tài Chính ban hành Công bố số 2111/CBG-LSXD-TC về việc công bố vật liệu đến hiện trường công trình tại Trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý IV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn, bao gồm: Tập 1 Phần Xây dựng. Tập 2 Phần Lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm. Tập 3 Phần Khảo sát. Tập 4 Phần Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng. Tập 5 Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

Xem tiếp


Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định số 1997/QĐ-SXD ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Liên sở Xây dựng - Tài chính ban hành công bố giá số 1475/CBGLS-XD-TC ngày 28/9/2018 Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quý 3/2018.

Xem tiếp


Ngày 29/6/2018 Liên sở Xây dựng Tài Chính ban hành Công bố số 941/CBG-LSXD-TC về việc công bố vật liệu đến hiện trường công trình tại Trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV, năm 2017 và tháng 01, 02, 3, quý I năm 2018 trên địa bàn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định số 629/QĐ-SXD ngày 14/5/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn công bố giá vật liệu xây dựng (chưa có VAT) đến hiện trường công trình tại khu vực trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý I năm 2018

Xem tiếp


Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Hồng Hà như sau: Số thông báo 125/TB-SXD ngày 10/02/2017. Thời gian đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy từ 13/12/2017 đến 12/01/2018. Sở Xây dựng thông báo để tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện việc sản xuất kinh doanh, bảo quan, vận chuyển, ử dụng, khai thác các sản phẩm của Công ty Cổ phần Hồng Hà tại thông báo số 125/TB-SXD theo đúng quy định

Xem tiếp

123456
Sign In