Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 28/12/2018 Liên sở Xây dựng Tài Chính ban hành Công bố số 2111/CBG-LSXD-TC về việc công bố vật liệu đến hiện trường công trình tại Trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý IV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Liên sở Xây dựng - Tài chính ban hành công bố giá số 1475/CBGLS-XD-TC ngày 28/9/2018 Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quý 3/2018.

Xem tiếp


Ngày 29/6/2018 Liên sở Xây dựng Tài Chính ban hành Công bố số 941/CBG-LSXD-TC về việc công bố vật liệu đến hiện trường công trình tại Trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn công bố giá vật liệu xây dựng (chưa có VAT) đến hiện trường công trình tại khu vực trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý I năm 2018

Xem tiếp


Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn công bố giá vật liệu xây dựng (chưa có VAT) đến hiện trường công trình tại khu vực trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý III năm 2017 như sau: - Phụ lục 01: Giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn thời điểm Quý III năm 2017. - Phụ lục 02: Giá vật liệu xây dựng dùng chung tại trung tâm các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn thời điểm Quý III năm 2017.

Xem tiếp


Liên Sở: Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn công bố giá vật liệu xây dựng (chưa có VAT) đến hiện trường công trình tại khu vực trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý II năm 2017 số: 580/CBGLS-XD-TC ngày 24/5/2017

Xem tiếp


Ngày 28/2/2017 Liên Sở Xây dựng - Tài chính ban hành Công bố giá vật liệu đến hiện trường công trình tại Trung tâm các huyện, thành phố thời điểm quý 1/2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 29/11/2016 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ra công bố số: 1540/CBGLS-XD-TC về việc: Công bố Giá vật liệu đến hiện trường công trình tại Trung tâm các huyện, thành phố thời điểm Quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp

1234
Sign In