Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 25/12/2018  )
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn, bao gồm: Tập 1 Phần Xây dựng. Tập 2 Phần Lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm. Tập 3 Phần Khảo sát. Tập 4 Phần Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng. Tập 5 Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2200/QĐ-UBND NGÀY 24/12/2018

Về việc công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1998/TTr-SXD ngày 18 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn, bao gồm:

Quyết định 2200

Bản gốc tại đây

Tập 1

Phần Xây dựng.

Tập 2

Phần Lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm.

Tập 3

Phần Khảo sát.

Tập 4

Phần Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Tập 5

Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

Điều 2. Quy định áp dụng và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

1. Đơn giá công bố tại Điều 1 Quyết định này làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định

1- ĐGXD

2- ĐGSC

3-ĐGKS

4-ĐGLĐ

5-ĐGTN

Tác giả:  ad
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0915204349)

- Bà Nông Thị Thơ, chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16 đến hết số ngày của các tháng (Số điện thoại liên hệ: 0986097183).

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.