Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Công bố tập chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 6, quý I và quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 1388/QĐ-SXD. Tập chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem tiếp


Quyết định số 311/QĐ-SXD ngày 11/3/2019 Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 10, 11, 12, quý IV và năm 2018

Xem tiếp


Công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV, năm 2017 và tháng 01, 02, 3, quý I năm 2018 trên địa bàn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định số 629/QĐ-SXD ngày 14/5/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 06/10/2017 Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định số 1260/QĐ-SXD ban hành tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, quý II và quý III năm 2017 trên địa bàn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tập chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem tiếp


Công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 3 và Quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định số 441/QĐ-SXD ngày 25/4/2017. Tập chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem tiếp


Quyết định số 1682/QĐ-SXD ngày 26/12/2016 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2016 là cơ sở để xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem tiếp


Công bố tập chỉ số giá xây dựng từ tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 1222 /QĐ-SXD ngày 03/10/2016

Xem tiếp

12
Sign In