Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thông báo: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm

Xem tiếp


Năm 2010, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn thực hiện Dự án Ứng dụng công nghệ va - rung để sản xuất gạch không nung trên cơ sở sử dụng nguyên liệu tại chỗ phục vụ chương trình xóa nhà tranh tre nứa các xã miền núi vùng sâu, vùng xa. Sau 16 tháng thực hiện (3/2010 - 5/2011), kết quả cho thấy, sản phẩm gạch không nung hoàn toàn thích hợp với điều kiện của tỉnh Bắc Kạn, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, được nhân dân đón nhận.

Xem tiếp

Sign In