Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Hội đỗng xét cấp chứng chri hành nghề cho cá nhân đợt 2/2019 gồm: Cấp mới: 49 cá nhân Cấp bổ sung: 12 cá nhân

Xem tiếp


Sở Xây dựng tổ chức sát hạch đợt 3/2019 cho 37 cá nhân

Xem tiếp


Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghệ cho cá nhân tổ chức sát hạch đợt 3/2019 Thời gian: 8h ngày 28/3/2019. Địa điểm: Phòng Sát hach tầng 4 trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn số 7 Trường Chinh - Đức Xuân Bắc Kạn. Danh sách cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Xem tiếp


Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn tổ chức sát hạch đợt 2/2019 cho các cá nhân xin cấp CCHN . Thời gian: 8h ngày 12/3/2019 Địa điểm: Phòng sát hạch tầng 4 - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn số 7 Trường Chinh Đức Xuân TP Bắc Kạn. - Lưu ý: Cá nhân dự sát hạch mang theo: Lệ phí 450.000đ./1 lĩnh vực;

Xem tiếp


Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 20/KH-SXD ngày 05/01/2019 tổ chức sát hạch đợt 1/2019 cho 53 cá nhân

Xem tiếp


DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 8/2018

Xem tiếp


Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1745/QĐ-SXD ngày 05/11/2018 cấp CCHN cho 27 cá nhân

Xem tiếp


Sở Xây dựng Bắc Kạn thông báo: Kế hoạch sát hạch cấp chứng chri hành nghề đơt 5/2018 cho cá nhân; Thời gian: 8h ngày 09/10/2018 Địa điểm: Tầng 4- Sở Xây dựng địa chỉ: Số 7 Trường Chinh - Đức Xuân TP Bắc Kạn

Xem tiếp

123
Sign In