Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

( Cập nhật lúc: 13/10/2014  )

Cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Để quản lý việc xây dựng nông thôn mới (NTM) được trật tự, nền nếp, tuân thủ đúng Đồ án quy hoạch xây dựng NTM được duyệt, thì việc triển khai cắm mốc giới ra ngoài thực địa là việc làm rất cần thiết. Tuy nhiên, trong thời gian qua, mặc dù Đồ án quy hoạch xây dựng NTM các xã đã được phê duyệt, nhưng UBND các huyện, thị xã còn nhiều lúng túng, bị động trong việc triển khai cắm mốc giới để quản lý quy hoạch NTM. Do đó, để khắc phục tình trạng trên, Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung triển khai công việc cắm mốc giới theo Đồ án quy hoạch xây dựng NTM được duyệt, trên cơ sở tham khảo Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng, về "Quy định về cắm mốc giới và quản lý.

- Theo trình tự lập và quản lý quy hoạch nông thôn mới (Điều 4) của Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011 quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới: Cụ thể là sau khi đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới được phê duyệt, chính quyền địa phương phải tổ chức công bố công khai và cung cấp thông tin quy hoạch; tổ chức cắm mốc giới, chỉ giới các công trình hạ tầng kỹ thuật và ranh giới phân khu chức năng; xác định cụ thể diện tích ranh giới đất lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ ngoài thực địa và lưu trữ hồ sơ quy hoạch.

- Đến nay, 112 xã trên địa bàn tỉnh đã phê duyệt xong đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và cơ bản đã công bố quy hoạch theo hình thức niêm yết tại trụ sở UBND các xã và thông tin cho nhân dân biết thông qua các buổi họp thôn, tuyên truyền, … Việc cắm mốc chỉ giới quy hoạch ở các xã hầu hết chưa triển khai được và còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.

- Nguyên nhân khó khăn trong việc triển khai cắm mốc giới quy hoạch nông thôn mới ra ngoài thực địa tại các xã là do thiếu nguồn vốn kinh phí phục vụ cho công tác này; công tác cắm mốc giới quy hoạch đòi hỏi phải có đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, có đủ năng lực về trắc địa bản đồ và cần một số kinh phí khá lớn theo quy định hiện hành. Việc triển khai cắm mốc giới quy hoạch ra thực địa thông thường được triển khai trên các bản đồ quy hoạch có tỷ lệ 1/500, 1/2.000 và 1/5.000; còn  đối với quy hoạch bản đồ tỷ lệ 1/10.000 là quy hoạch chung, có độ chính xác không cao, chủ yếu là cắm mốc ranh giới các phân khu chức năng, không thể cắm chỉ giới các công trình hạ tầng kỹ thuật được. Hiện nay các đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới chủ yếu được lập trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất có tỷ lệ 1/10.000, nên rất khó khăn cho việc lập thiết kế hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch, đặc biệt là hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch phải được lập trên bản đồ dạng số (bản đồ số) theo quy định của Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới theo quy hoạch.

- Mặt khác, theo Điều 3 của Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, để đạt tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch cần hoàn thành việc cắm mốc giới các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt. Đây là những khó khăn trong việc hoàn thành tiêu chí số 01 về quy hoạch theo bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

- Để tháo gỡ những khó khăn trên, Sở Xây dựng hướng dẫn việc cắm mốc giới quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn các xã như sau: Căn cứ vào đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; cụ thể:

+ Đối với quy hoạch không gian tổng thể toàn xã chỉ tổ chức cắm mốc giới chỉ giới xác định ranh giới phân khu chức năng, các khu đất sản xuất (đất lúa nước, đất rừng sản xuất, các loại đất cây hàng năm khác), đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ ngoài thực địa theo quy hoạch được duyệt.

+ Đối với trung tâm xã, tổ chức triển khai cắm mốc giới chỉ giới các công trình công cộng cấp xã (trụ sở UBND xã, trạm y tế, khu văn hóa xã, bưu điện xã, nhà trẻ mẫu giáo, trường học…), phù hợp với thực tiễn và đảm bảo cho dự kiến phát triển.

+ Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, chủ yếu cắm mốc giới các trục đường giao thông như: Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, đường liên xã, đường liên thôn, … ở những vị trí có thể xác định được và tại các trục đường có mặt cắt ngang theo quy hoạch được xác định (đặc biệt là tim đường đã được xác định cụ thể) theo quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt, hoặc tại các dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật của các tuyến đường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đi qua địa bàn xã.

- Về lâu dài, để đảm bảo việc xây dựng Trung tâm xã văn minh, đẹp, sử dụng đất hợp lý và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài, đề nghị UBND các huyện, thị xã cân đối hoặc báo cáo đề xuất UBND tỉnh (thông qua cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp & PTNT) bố trí nguồn kinh phí hợp lý để hỗ trợ cho công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đối với các trung tâm xã thuộc địa bàn quản lý./
Tác giả:  Minh Phương
Nguồn:  QLQH

Tin bài mới:


Sign In