Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo đánh giá hiệu quả các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến 28/02/2019

( Cập nhật lúc: 01/04/2019  )
   báo cáo đánh giá hiệu quả các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến 28/02/2019 như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành.

Từ năm 2016 đến nay, Tỉnh Ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý đầu tư xây dựng. Đặc biệt, năm 2017 UBND tỉnh đã ban hành Đề án Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020, theo đó Đề án đã đưa ra 13 nhóm giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc đầu tư và quản lý khai thác sử dụng; để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh, Tỉnh Ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 13/11/2017. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh Ủy và UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, thanh quyết toán vốn đầu tư...

   2. Kết quả đạt được:

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh Ủy và UBND tỉnh và sự vào cuộc của các đơn vị địa phương, công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể:

Đã cơ bản hoàn thiện hệ thống các quy định của tỉnh và hướng dẫn chi tiết của các ngành liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng; các dự án được phê duyệt đều phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước, tránh được tình trạng kế hoạch đầu tư bị cắt khúc dẫn đến thời gian thực hiện dự án kéo dài, hiệu quả đầu tư kém, gây phân tán, lãng phí nguồn lực của Nhà nước, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án, thiết kế, dự toán đã được các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát kỹ từ hồ sơ đến hiện trường, chất lượng công tác thẩm định được nâng cao, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, các dự án được phê duyệt đều có quy mô xây dựng phù hợp với nhu cầu thực tế sử dụng; công tác quản lý chi phí đầu tư được xiết chặt từ quản lý giá vật liệu đến quản lý khối lượng và chi phí khác liên quan đến hoạt động đầu tư; công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng được quan tâm, từ năm 2016 đến nay không để xảy ra công trình kém chất lượng và sự cố mất an toàn lao động, sự cố công trình.

Công tác quyết toán được thực hiện đúng thời gian quy định, việc giải quyết quyết toán các dự án tồn động được thực hiện quyết liệt, đến hết năm 2018 đã cơ bản giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng chưa được quyết toán; công tác quản lý hoạt động của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng được quan tâm; ý thức, trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo số liệu báo cáo của các đơn vị, trong giai đoạn từ năm 2016 đến 28/02/2019 có khoảng hơn 100 dự án đầu tư xây dựng (có tổng mức đầu tư trên 3 tỷ đồng) được đưa vào khai thác sử dụng đều phát huy được mục tiêu đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy mô được phê duyệt và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Tính đến năm 2018, các công trình thủy lợi lớn nhỏ, kênh mương đã cơ bản được kiên cố hóa phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, đáp ứng khả năng tưới tiêu, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt đạt tỉ lệ cao; Hạ tầng giao thông được củng cố từ tuyến đường tỉnh đến giao thông nông thôn; Tỉnh đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 08 bệnh viện tuyến huyện, thành phố và hoàn thành đưa vào sử dụng trường Trung cấp y  - Bệnh viện đa khoa tỉnh với quy mô 500 giường bệnh và hoàn thiện cơ bản mạng lưới trạm y tế xã đạt chuẩn theo quy định; Mạng lưới giáo dục phát triển đến tận các thôn bản, hầu hết các xã có trường mầm non, trường tiểu học, hệ thống trường PTDT nội trú và trường PTDT bán trú được củng cố và phát triển; Hệ thống thông tin truyền thông đã cơ bản đáp ứng hiện nay có 122/122 xã, phường có trạm truyền thanh; Hạ tầng đô thị ngày càng được nâng cao, hiện nay, toàn tỉnh có 01 đô thị loại III là thành phố Bắc Kạn, 08 đô thị loại V (trong đó có 06 thị trấn huyện lỵ, 02 trung tâm huyện lỵ.)

3. Tồn tại, hạn chế:

          Bên cạnh những kết quả đạt được còn những tồn tại hạn chế như: Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND chưa được đồng bộ giữa các đơn vị, địa phương, vẫn còn đơn vị, địa phương triển khai chưa quyết liệt, thiếu hiệu quả; việc triển khai lập quy hoạch chi tiết sau quy hoạch chung và cắm mốc giới theo quy hoạch còn chậm; một số chủ đầu tư chưa có trách nhiệm cao trong việc lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án, thiết kế, dự toán dẫn đến chất lượng hồ sơ trình cơ quan thẩm định còn thấp; một số chủ đầu tư chưa quan tâm đến việc lập và quản lý hồ sơ hoàn thành công trình, do đó làm chậm tiến độ quyết toán vốn đầu tư; hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư còn chưa ổn định và thống nhất; việc giao chủ đầu tư còn chưa phù hợp quy định của pháp luật; công tác bảo trì còn chưa được coi trọng đúng mức, nhiều công trình không được bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời đúng thời hạn, một số công trình không có kế hoạch, nguồn vốn để thực hiện duy tu bảo trì, điển hình là các công trình phúc lợi xã hội công cộng (trường học, bệnh việc, giao thông nông thôn …) dẫn đến công trình xuống cấp, tuổi thọ rất ngắn, hỏng trước thời hạn, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư…

Toàn văn báo cáo tại đây

Tác giả:  Phương Thảo
Nguồn:  QLXXD
Sign In