Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN
Địa chỉ: đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn
Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydungbackan@yahoo.comSign In