Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Xây dựng

( Cập nhật lúc: 30/11/2012  )

 

 

Địa chỉ: Trường Chinh, Đức Xuân, Bắc Kạn 
Phó Giám đốc phụ trách: Hoàng Thị Thúy
Điện thoại: 0209. 3870182
Fax: 0209. 3870873
Email: soxaydung@backan.gov.vn

 

 Giới thiệu chung


       Cùng với sự kiện tái thành lập tỉnh Bắc Kạn năm 1997, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn được thành lập tại Quyết định số 14/QĐ-UB ngày 09/01/1997 của Uỷ ban Lâm thời tỉnh Bắc Kạn.

      

Giới thiệu:

 

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, Ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

 

Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

 

Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

 

1. Lãnh đạo Sở

 

Sở Xây dựng có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

 

Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Xây dựng; báo cáo trước Hội đồng nhân dân, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu;

 

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một phó Giám đốc Sở được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

 

Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và theo các quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ gồm có:

 

- Văn phòng (bao gồm cả công tác pháp chế): Có chức năng tham mưu, tổng hợp; giúp Giám đốc Sở tổ chức, phối hợp các hoạt động chung giữa các phòng, ban , đơn vị trực thuộc Sở; làm đầu mối quan hệ với các sở, ban, ngành theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tổng hợp, hợp tác quốc tế, và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

- Thanh tra: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật thanh tra ngày 15 tháng 06 năm 2004; Thanh tra Xây dựng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng. Thanh tra chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước của Sở gồm: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, các dịch vụ công trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

 

- Phòng Quy hoạch: Tham mưu chuyên ngành về Về quy hoạch xây dựng, kiến trúc (gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù; thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị); Phát triển đô thị; Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ); kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

 - Phòng Kinh tế xây dựng: Tham mưu chuyên ngành về Nhà ở; Công sở; Thị trường bất động sản; Vật liệu xây dựng; Năng lực hoạt động xây dựng.

 - Phòng Quản lý xây dựng: Tham mưu chuyên ngành về hoạt động đầu tư xây dựng.

 3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

 - Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng.

 4. Biên chế:

 Biên chế của Sở Xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao theo quy định hiện hành.

 Nhằm đáp chuẩn bị năng lực cho tiếp cận cuộc cách mạng 4.0 và đáp ứng yêu cầu của Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, Sở Xây dựng đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thí điểm  đô thị thông minh với cơ sở dữ liệu GIS về thông tin quy hoạch; xin chủ trương xây dựng kho dữ liệu ngành; quản lý dự án BIM với cơ sở IoT nhằm thực hiện 5 mục tiêu chính: Tăng hiệu quả kinh tế, tỷ lệ đô thị hóa; Môi trường sống ngày càng tốt hơn; Người dân được phục vụ tốt hơn; Người dân tham gia quản lý đô thị và giám sát chính quyền; Thành phố phát triển bền vững.

 

Đô thị thông minh có các đặc điểm chính là thành phố hiện đại, có nền kinh tế thông minh, môi trường thông minh, quản trị thông minh, giao thông thông minh, năng lương thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh, lối sống thông minh, cộng đồng thông minh, ứng dụng những giải pháp CNTT tiên tiến nhất.

 

 Từ điểm xuất phát ban đầu khi thành lập, với nhiều cố gắng để khắc phục những khó khăn, Ngành Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Tiếp tục kế thừa thành quả của thế hệ đi trước, cán bộ, công chức, viên chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày nay luôn quyết tâm nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng và phát triển Ngành tiến xa hơn nữa, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

 

 

 

                               

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.