Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng sở

( Cập nhật lúc: 04/12/2012  )

                  Chánh Văn phòng

       Họ và tên: Nguyễn Thanh Minh

       Sinh ngày: 23/6/1965

       Dân tộc: Kinh

       Quê quán: Mỹ Hưng, Thanh Oai - Hà Nội

       Ngày vào đảng: 22/12/2000

       Trình độ văn hóa: 12/12

       Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

       Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

 

Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

 

Danh sách cán bộ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Thanh Minh

Chánh VP

0281 3870 182

minhnt.sxd@backan.gov.vn

2

Lương Minh Tuấn

Phó Chánh VP

0281 3870 182

tuanlm.sxd@backan.gov.vn

3

Vũ Thị Thanh Tâm

 Chuyên viên

0281 3870 182

tamvtt.sxd@backan.gov.vn

4

Hoàng Châu Thành

Chuyên viên

0281 3870 182

thanhhc.sxd@backan.gov.vn

5

Đỗ Mạnh Thế

Chuyên viên

0281 3870 182

thedm.sxd@backan.gov.vn

6

Nguyễn Thị Lan

NV phục vụ

0281 3870 182

 

7

Vũ Đình Chinh

Chuyên viên

 

0281 3870 182

chinhdd.sxd@backan.gov.vn

8

Trinh Văn Ngà

Bảo vệ

0281 3870 182

 

9

Đỗ Mạnh Cường

Lái xe

0281 3870 182

 

10

Nguyễn Minh Giang

Bảo vệ

0281 3870 182

 

11

Dương Thị Từ

Chuyên viên

0281 3870 182

tudt.sxd@backan.gov.vn

12

Hà Đức Nguyên

Lái xe

0281 3870 182

 

 

 

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

Căn cứ theo Quyết định số 579/QĐ-SXD ngày 01/6/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng,

Văn phòng Sở có chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Chức năng

Là bộ phận tham mưu tổng hợp giúp Giám đốc Sở quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ chung đã quy định tại Điều 4 Quy định này.

2.2. Dự thảo các văn bản để Giám đốc Sở trình Ủy ban nhan dân tỉnh gồm:

a). Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở; cấp trưởng, cấp phó của Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp, thống nhất với các Sở quản lý ngành, lĩnh vực liên quan.

2.3. Dự thảo các văn bản để Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành gồm:

Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

2.4. Dự thảo các văn bản để trình Giám đốc Sở ký ban hành gồm:

a) Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, nâng bậc lương, chế độ đãi ngộ, nghỉ hưu, thôi việc đối với công chức, viên chức, người lao động do cơ quan quản lý.

2.5. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.6. Tổ chức tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (nếu có chỉ tiêu) với các nội dung: Phê duyệt kế hoạch, thành lập hội đồng tuyển dụng, phê duyệt kêt quả tuyển dụng viên chức sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

2.7. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc và quyết định sau khi có thông báo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các chức danh, chức vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cho Giám đốc sở bổ nhiệm.

2.8. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý của Sở; quản lý, chỉ đạo hoạt động và việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

2.9. Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác như: Công tác pháp chế, cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, hành chính quản trị, tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, quản trị mạng, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng, quản lý tài sản, tài chính, thủ quỹ, lái xe, bảo vệ và tạp vụ.

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.