Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định Xây dựng là một trong những đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở xây dựng Bắc Kạn, giúp Sở xây dựng thực hiện việc quản lý nhà nước về ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh. Được thành lập theo Quyết định số 2615 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ngày 17 tháng 11 năm 2004.

Xem tiếp


Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

Xem tiếp


Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quy hoạch - kiến trúc

Xem tiếp


Chức năng, nhiệm vụ của Quản lý và Giám định xây dựng

Xem tiếp


Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

Xem tiếp


Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra xây dựng

Xem tiếp


Ngày 14/12/2012, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 770/QĐ-SXD về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2013.

Xem tiếp

12
Sign In