Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng

( Cập nhật lúc: 04/12/2012  )

Trưởng Ban

 

 

Họ tên: Đào Minh Thuyết

Sinh ngày: 27/01/1972

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Nguyên quán: Xã Thọ Xuân, Đan Phượng - Hà Nội

Nơi cư trú hiên nay: Tổ 10, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn - Bắc Kạn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Trình độ học vấn: 12/12

Ngày vào đảng: 17/11/1997

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách cán bộ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Đào Minh Thuyết

Trưởng Ban QLDA

0281 3870 683

Banquanlyduan.sxdbk@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng

 

Căn cứ theo Quyết định số 589/QĐ-SXD ngày 11/11/2011 của Sở Xây dựng về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng,

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng- Sở Xây dựng có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

1, Vị trí

Ban quản lý dự án Sở Xây dựng là đơn vị sự nghiệp có kinh tế thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển; Kho bạc nhà tỉnh Bắc Kạn.

2, Chức năng

Trực tiếp quản lý và điều hành các dự án đầu tư xây dựng so Sở Xây dựng làm chủ đầu tư

3, Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Ban QLDA thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo tính hiệu quả của dự án, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, trừ một số nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư;

- Phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Kiểm tra, chấp thuận một số hợp đồng quan trọng trước khi giao cho Ban QLDA ký kết;

- Tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

b. Ban QLDA đầu tư xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận tài liệu, tài sản, công việc và bố trí sắp xếp, sử dụng hiệu quả, hợp lý số lao động đang thực hiện tại Ban QLDA chuyên ngành xây dựng. Kế thừa và đảm bảo tính liên tục của các dự án đã và đang triển khai dở dang.

4. Tổ chức, bộ máy gồm:

- Lãnh đạo Ban: 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban do Giám đốc Sở bổ nhiệm

- Tổ chuyên môn, nghiệp vụ

- Tổ văn phòng

Tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ và khối lượng công việc, Ban QLDA được chủ động lựa chọn và ký hợp đồng lao động đối với cán bộ, nhân viên để thực hiện dự án nhưng phải thông qua Giám đốc Sở trước khi ký hợp đồng lao động. Ban QLDA sử dụng nguồn kinh phí dự án để chi trả chế độ tiền lương.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In