Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 9 tháng đầu năm 2020

( Cập nhật lúc: 16/10/2020  )

Sở Xây dựng báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 9 tháng năm 2020. Cụ thể như sau:

I. Công  khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 9 tháng năm 2020

          1. Nội dung công khai:

Công khi thực hiện dự toán thu- chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 theo biểu mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

          2. Hình thực công khai: Niêm yết công khai tại bảng niêm yết của đơn vị và trên website của Sở Xây dựng.

          3. Thời điểm công khai: Từ tháng 10/2020

II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 9 tháng năm 2020:

          1. Tổng số thu, chi phí lệ phí và thu khác

          * Thu phí, lệ phí: 107.258.246 đồng.

- Trong đó:

+ Phí thẩm định dự án đầu tư: 62.358.246 đồng

+ Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: 43.100.000 đồng

+Lệ phí cấp phép xây dựng: 1.800.000 đồng

- Đã nộp Ngân sách nhà nước đến hết tháng 6/2020: 44.410.541 đồng

          * Thu khác:

          - Thu tiền chi phí thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: 112.500.000 đồng.

          2. Dự toán chi ngân sách nhà nước:

          Tổng chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2020: 3.505,204/7.379,000 triệu đồng đạt 47,502%.

 Trong đó:

          *Kinh phí thực hiện tự chủ:

          - Kinh phí được giao năm 2020: 5.030,910 triệu đồng

- Kinh phí đã sử dụng : 3.253,961/ 5.030,910 triệu đồng. Đạt 64,679 %

* Kinh phí không thực hiện tự chủ:

- Kinh phí được giao năm 2020: 2.348,090  triệu đồng

- Kinh phí đã sử dụng: 251,243/ 2.348,090  triệu đồng. Đạt 10,7 %

Trên đây là báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 9 tháng năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Báo cáo 1772 tại đây

Tác giả:  Vũ TT Tâm
Nguồn:  VP
Sign In