Skip Ribbon Commands
Skip to main content

giao kinh phí thực hiện xây dựng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 06/07/2020  )

giao kinh phí thực hiện xây dựng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN       Mẫu biểu số 49
Chương: 419        
           
PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
 (Kèm theo Quyết định số: 1086 /QĐ-SXD ngày 06 tháng 7 năm  2020 của Sở Xây dựng
 tỉnh Bắc Kạn)
 
          Đơn vị: 1.000 đồng
STT Nội dung  Tổng số  Chi tiết theo đơn vị sử dụng
Văn phòng Sở Ban QLDA Đầu tư XD  Đơn vị ….
A B                    1 2 3 4
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí         
1 Số thu phí, lệ phí, thu khác        
1.1 Lệ phí        
  Lệ phí cấp CCHN        
  Thu cấp phép xây dựng        
1.2 Phí        
  Phí thẩm định thiết kế CT        
1.3 Thu khác        
  Thu phạt và thu hồi sai phạm từ thanh tra nộp NSNN        
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại        
2.1 Chi sự nghiệp ……………………..        
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
2.2 Chi quản lý hành chính        
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN        
1.1 Lệ phí        
  Lệ phí cấp CCHN        
  Thu cấp phép xây dựng        
1.2 Phí        
  Phí thẩm định thiết kế CT        
1.3 Thu khác        
  Thu phạt và thu hồi sai phạm từ thanh tra nộp NSNN        
II Dự toán chi ngân sách nhà nước (1) 138.000 138.000    
1 Chi quản lý hành chính        
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 341-200-14        
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
2 Chi sự nghiệp kinh tế         138.000         138.000    
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 332-200-12         138.000         138.000    
  Mã số đơn vị sử dụng NSNN        
  Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch        

Toàn văn quyết định tại đây

Tác giả:  Vũ Đình CHinh
Nguồn:  VP
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.