Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Công khai tiết kiệm chi 2020

( Cập nhật lúc: 28/08/2020  )
SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN           Phụ biểu số 01
CÔNG BỐ CÔNG KHAI BIỂU CẮT GIẢM CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2020
                  ĐVT: Đồng
STT Đơn vị/Nội dung  Chi thường xuyên được cấp thẩm quyền giao năm 2020
(A) 
 Tổng quỹ lương theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng và các khoản chi khác cho con người theo chế độ
(B) 
Tổng dự toán các khoản chi thường xuyên không thực hiện cắt giảm  Các khoản chi thường xuyên thực tế đã chi 15/7 năm 2020   Tỷ lệ cắt giảm
(10%)
 Số tiền cắt giảm                    ( làm tròn số)  Dự toán còn lại sau cắt giảm
 Tổng cộng
(C) 
 Kinh phí chi hoạt động kinh tế  
1 2                        3                          4                          5                          6                        7   8                    9   10
I Tổng số   7.473.000.000     4.194.504.960     1.953.000.000     1.953.000.000      384.004.217   10%   94.000.000     7.379.000.000  
1 Tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính lương     4.194.504.960       4.194.504.960                        -         10%                  -         4.194.504.960  
2 Chi phục vụ hoạt động        906.995.040                          -            199.594.217   10%     70.590.000          836.405.040  
3 Chi nhiệm vụ     2.371.500.000                        -         1.953.000.000       1.953.000.000        184.410.000        1       23.410.000       2.348.090.000  
3.1 Chi phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo cấp nước an toàn         60.000.000                          -         10%       6.000.000            54.000.000  
3.2 Kinh phí đảm bảo hoạt động công tác thanh tra         90.000.000                          -              34.910.000   10%       5.510.000            84.490.000  
3.3 Kinh phí xây dựng chỉ số giá         34.000.000                          -         10%       3.400.000            30.600.000  
3.4 Kinh phí kiểm tra giá liên ngành phục vụ công bố giá         60.000.000                          -         10%       6.000.000            54.000.000  
3.5 Kinh phí phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng          25.000.000                          -         10%       2.500.000            22.500.000  
3.6 Kinh phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở          77.000.000                          -              77.000.000   10%                  -              77.000.000  
3.7 Thuê máy chủ cài đặt phần mềm công khai quy hoạch xây dựng đô thị trên trang thông tin điện tử và đăng ký tên miền theo quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh         24.000.000                          -              24.000.000   10%                  -              24.000.000  
3.8 Kinh phí tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025         48.500.000                          -              48.500.000   10%                  -              48.500.000  
3.9 Kinh phí xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo. TT 27        195.000.000           195.000.000         195.000.000     10%                  -            195.000.000  
3.10 Kinh phí điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030        320.000.000           320.000.000         320.000.000     10%                  -            320.000.000  
3.11 Nâng cấp Trang thông tin điện tử để đăng tải hồ sơ quy hoạch xây dựng     1.300.000.000         1.300.000.000       1.300.000.000     10%                  -         1.300.000.000  
3.12 Xây dựng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn        138.000.000           138.000.000         138.000.000     10%                  -            138.000.000  
                   

Quyết định 1460/SXD tại đây

Quyết định 1461/QĐ-SXD tại đây

Tác giả:  Vũ TT Tâm
Nguồn:  VP
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.