Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách 2019

Xem tiếp


kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2019

Xem tiếp


Công khai dự toán thu chi 2019

Xem tiếp


Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành và các địa phương trong tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng Bộ, Ban Giám đốc Sở Xây dựng cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động đã vượt qua khó khăn thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Xem tiếp


Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, giai đoạn 5 năm 2011-2015; xây dựng kế hoạch năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016-2020

Xem tiếp


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2014 CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN

Xem tiếp

Sign In