Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Công tác tháng 11, nhiệm vụ của tháng 12 năm 2012

( Cập nhật lúc: 15/12/2012  )

UBND TỈNH BẮC KẠN

SỞ XÂY DỰNG


Số:    746    /SXD-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Kạn, ngày  07   tháng  12 năm 2012

 

BÁO CÁO

Công tác tháng 11, nhiệm vụ của  tháng 12 năm 2012

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11

1. Công tác xây dựng văn bản QPPL

1-1. Đóng góp ý kiến đối với Văn bản của cấp Bộ

 Đóng góp ý kiến cho dự thảo của 01 Thông tư và 01 Nghị định (Thông tư của Bộ Công thương quy định chi tiết về nội dung khuyến công; Nghị định thay thế Nghị định 67/2003/NĐ-CP về phí BVMT đối với nước thải).

1-2. Xây dựng Văn bản của UBND tỉnh

 Trình UBND tỉnh Hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định cụ thể về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Công tác tổ chức, nội vụ

- Duy trì hoạt động của cơ quan theo Quy chế làm việc;

- Lập và gửi Báo cáo theo quy định.

3. Công tác cải cách hành chính

- Lập Báo cáo về kết quả triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Sở theo yêu cầu của Sở Khoa học công nghệ;

- Hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận cho Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 2001:9008.

4. Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị

- Trình UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt 02 Đồ án (Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm; Đồ án quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn);

- Xem xét địa điểm xây dựng cho 02 công trình (trụ sở làm việc Chi cục Thống kê thị xã Bắc Kạn; chợ của phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn);

- Gia hạn Chứng chỉ quy hoạch và Chọn phương án quy hoạch tổng mặt bằng cho 02 công trình (đường nhánh từ đường Tỉnh uỷ giao nối với đường Nguyễn Văn Tố; Nâng cấp, mở rộng Nghĩa trang liệt sỹ Phủ Thông);

- Hướng dẫn UBND huyện Ba Bể Cấp CCQH để xây dựng mở rộng trường PTDT Nội trú huyện Ba Bể và Hướng dẫn UBND huyện Bạch Thông thẩm định nhiệm vụ cắm mốc giới theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung XD thị trấn Phủ Thông.

- Tổng hợp số liệu đánh giá về lĩnh vực cấp phép xây dựng để báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh theo quy định.

5. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng

- Đóng góp ý kiến hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ về những vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Báo cáo về các chương trình dự án ODA ngành xây dựng tại địa phương theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

6. Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Giải quyết vấn đề tồn tại phát sinh trong quản lý  khu tập thể  Tổng Tò, phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn.

- Đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020;

7. Công tác quản lý xây dựng

- Đôn đốc các Chủ đầu tư, các huyện, thị xã và các Sở có xây dựng chuyên ngành (Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và PTNT; Công thương) báo cáo về tình hình chất lượng CTXD và công tác quản lý nhà nước về chất lượng CTXD;

- Tham gia góp ý kiến đối với công tác định giá tài sản và khôi phục hồ sơ công trình thủy lợi theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Kiểm tra hiện trường theo đơn công dân phản ánh 01 công trình (Trạm y tế xã Bằng Vân);

8. Công tác quản lý Kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng

- Tiến hành kiểm tra giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng và đăng ký danh mục các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản để trình UBND tỉnh trong năm 2013;

- Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2012;

9. Công tác thanh tra

- Lập Báo cáo kết quả tự kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL về lĩnh vực xây dựng; Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật của cơ quan; Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật hình sự năm 1999; Báo cáo tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 theo đề nghị của Sở Tư pháp.

10. Công tác Chủ đầu tư và hoạt động của đơn vị sự nghiệp

10-1. Công tác Chủ đầu tư

* Dự án nước sạch & vệ sinh thị xã:

- Đề nghị điều chuyển giảm 2.130 triệu đồng nguồn vốn  NSNN Trung ương hỗ trợ đã giao năm 2012 (15.683 triệu đồng);

- Phê duyệt được Phương án bồi thường GPMB của suối thị xã với tổng giá trị là 10.894 triệu đồng, giải ngân được 8.540 triệu đồng đạt 78,3% KH giao;

- Lập xong phương án bồi thường GPMB hạng mục Sáu trạm bơm nước thải với giá trị đề nghị phê duyệt là 2.296 triệu đồng. Hiện UBND thị xã đang thẩm định để phê duyệt;

- Ngân hàng Nordea (Phần Lan) đã gửi thư đề nghị chấp thuận và Dự thảo Hiệp định tín dụng đến Bộ Tài chính, hiện nay Bộ Tài chính đang thẩm định các nội dung điều khoản Hiệp định tín dụng.

* Dự án Sửa chữa trụ sở cơ quan Sở Xây dựng:

- Đã hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán công trình và giải ngân được 300 triệu đồng đạt 30% KH giao.

10-2. Hoạt động của Trung tâm QH&KĐCLXD

- Đến hết tháng 11 năm 2012 Trung tâm đã và đang thực hiện Hợp đồng đối với 57 công trình và đồ án (tư vấn QLDA: 04 công trình, tư vấn giám sát: 05 công trình, chứng nhận sự phù hợp, chứng nhận đủ đảm bảo an toàn chịu lực công trình: 06 công trình, lập BCKTKT: 11 công trình, thí nghiệm VLXD: 05 công trình, quy hoạch NTM: 26 đồ án), Tổng giá trị hợp đồng (tạm tính) là 6.500 triệu đồng;

- Giá trị doanh thu là: 2.984 triệu đồng;

- Lương thu nhập bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng (kế hoạch năm 2012 là 2,6 triệu đồng//người/tháng); 

II. Nhiệm vụ của tháng 12 năm 2012

Trong tháng 12 Sở tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau đây:

- Duy trì hoạt động của cơ quan theo các Quy chế của Sở đã ban hành;

- Rà soát lại nhiệm vụ đã được quy định để triển khai xây dựng đồng bộ Kế hoạch năm 2013.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ có liên quan có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo công tác tháng 11, nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 của Sở Xây dựng Bắc Kạn./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Bộ Xây dựng;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Lưu VT, VP..

GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Văn Tiến

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.