Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Công tác tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2012

( Cập nhật lúc: 12/12/2012  )

UBND TỈNH BẮC KẠN

SỞ XÂY DỰNG

Số:     482   /SXD-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày  9  tháng 8  năm 2012

 

 

BÁO CÁO

Công tác tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2012

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7

1- Công tác xây dựng văn bản QPPL

- Đóng góp ý kiến với Bộ Xây dựng về định mức dự toán, sửa đổi TT 06/2008/TT-BXD về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

- Trình Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị Quyết thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Trình Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về phân công, phân cấp quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đang xin ý kiến góp ý của các phòng về Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2- Công tác tổ chức, nội vụ

- Ban hành 01 Nội quy khu nhà ở tập thể của Sở để thực hiện; Tiếp tục duy trì thực hiện các Quy chế của Sở đã ban hành.

- Thống nhất phương án luân chuyển cán bộ của Sở để thực hiện.

- Cử 03 công chức đi dự học lớp bồi dưỡng về kiến thức quốc phòng-an ninh.

- Đăng ký kế hoạch tuyển dụng công chức của Sở năm 2012.

- Cử lãnh đạo tham gia thành viên BCĐ đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh, và cử công chức tham gia Hội đồng thẩm định DA cải tạo, phục hồi môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Đề nghị Sở Tư pháp làm thủ tục để trình UBND tỉnh bổ nhiệm Giám định viên tư pháp cho 04 công chức của Sở và trình Bộ Tư pháp cấp thẻ Giám định viên tư pháp cho 01 công chức của Sở.

- Đề nghị Sở Tài chính cấp bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình Phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ có liên quan có hiệu quả.

3- Công tác cải cách hành chính

- Thực hiện việc rà soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch năm 2012 của Sở và của UBND tỉnh.

- Triển khai Đánh giá nội bộ chuyên môn về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 theo Kế hoạch.

- Tiếp nhận qua Bộ phận “Một cửa”: 140 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả đúng hẹn: 140 hồ sơ.

4- Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị

- Tham gia dự cuộc họp Hội đồng thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị xã Bắc Kạn là đô thị loại III.

- Đóng góp ý kiến cho dự thảo nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn.

- Điều chỉnh: quy hoạch thoát nước khu dân cư tổ 1A, phường Đức Xuân-thị xã Bắc Kạn; mặt bằng quy hoạch tổng thể công trình Trường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kạn

- Xác định vị trí bãi đổ đất cho Dự án khu đô thị phía Nam tại tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn. Báo cáo địa điểm xây dựng khu nhà ở tập thể công nhân của Công ty Kim loại màu Bắc Kạn.

- Tổ chức cuộc họp để thống nhất lựa chọn địa điểm giao đất cho tập đoàn Viễn thông Quân đội để xây dựng trụ sở làm việc của Chi nhánh tại Bắc Kạn.

- Tiếp tục thẩm định §å ¸n ®iÒu chØnh më réng quy ho¹ch chung x©y dựng của các thị trấn Bằng Lũng, Yến Lạc, Nà Phặc, Vân Tùng, Chợ Mới, Bộc Bố, Chợ Rã.

- Ban hành văn bản Hướng dẫn các huyện, thị xã lập thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới.

- Cấp phép xây dựng trụ sở làm việc Ban quản lý dự án 3PAD.

5. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng

- Trình Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quy định về phân công, phân cấp quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Xây dựng danh mục dự án xử lý chất thải rắn đăng ký với Bộ Xây dựng xin đầu tư vào giai đoạn 2012-2020.

- Phối hợp với Ban điều phối dự án nước kiểm tra giải quyết những vướng mắc của dự án thoát nước và vệ sinh thị trấn Chợ Mới, thị trấn Chợ Rã.

6. Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Xây dựng xong Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đang  lấy ý kiến góp ý của các phòng thuộc Sở.

- Cho ý kiến về phương án cải tạo, sữa chữa: Trụ sở làm việc của Hội chữ thập đỏ, Hội văn học nghệ thuật tỉnh và Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn.

- Báo cáo tình hình 02 khu nhà ở tập thể của các cơ quan tỉnh trên địa bàn thị xã Bắc Kạn.

- Họp xét thi đua khen thưởng (hình thức đề nghị tặng thưởng: Bằng khen của UBND tỉnh) đối với Chương trình 167.

- Xây dựng Báo cáo để gửi đoàn Kiểm toán Chương trình 167.

7- Công tác quản lý xây dựng

- Xây dựng Báo cáo về tình hình quản lý chất lượng các công trình xây dựng, chất lượng các Ban quản lý dự án của các chủ đầu tư, chất lượng các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công đóng trên địa bàn tỉnh để phục vụ Hội nghị giao ban XDCB của tỉnh.

- Ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng thực hiện các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá, VLXD.

- Chủ trì giải quyết đề nghị của Cty TNHH một thành viên thuỷ điện Sông Năng về khởi công công trình nhà máy thủy điện Bành Trạch, huyện Ba Bể.

- Tổng hợp ý kiến các ngành, các huyện và thị xã đóng góp ý kiến sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình XD.

- Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác đầu tư XDCB trên địa bàn trong 6 tháng cuối năm 2012.

- Tiến hành kiểm tra công tác đầu tư XDCB đối với 02 Chủ đầu tư là: UBND huyện Bạch Thông, UBND huyện Pác Nặm.

- Cho ý kiến về TKCS cho 02 dự án đầu tư XD công trình: Bố trí dân cư khẩn cấp vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông; Xử lý sạt lở phía sau trụ sở UBND xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn.

- Cho ý kiến thẩm định hạng mục kè chống sạt lở, sân đường nội bộ công trình Trường THCS thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

8- Công tác quản lý Kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng

- Công bố giá VLXD tháng 7 theo quy định.

- Cấp 140 chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ kỹ sư định giá theo nhu cầu của cá nhân và theo quy định của pháp luật.

- Trình Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị Quyết thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch đầu tư nguồn vốn NSNN giai đoạn 2013-2015 và năm 2013.

9- Công tác thanh tra

Thực hiện Kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật xây dựng của Chủ đầu tư  là Sở Văn hoá thể thao & Du lịch.

II. Công tác Chủ đầu tư và hoạt động của đơn vị sự nghiệp

1- Công tác Chủ đầu tư

- Phối hợp với Ban bồi thường GPMB thị xã trình UBND thị xã Bắc Kạn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của Dự án nước sạch & vệ sinh thị xã (suối thị xã).

- Đang điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 06 trạm bơm nước thải

- Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Sửa chữa trụ sở làm việc của Sở. Sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Sở đã lập, trình thẩm định, phê duyệt và phát hành Hồ sơ yêu cầu.

- Tổ chức Báo cáo Đề tài gạch không nung tại Hội nghị nghiệm thu của Hội đồng khoa học tỉnh.

 

2- Trung tâm QH&KĐCLXD

- Tiếp tục thực hiện các công việc: khảo sát thiết kế lập báo cáo KTKT; chứng nhận sự phù hợp; thí nghiệm VLXD; giám sát, quản lý dự án; lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu… theo các Hợp đồng kinh tế đã ký kết với các Chủ đầu tư. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý Nhà nước của Sở.

- Tập trung thu hồi công nợ của các hợp đồng đã ký kết từ năm 2011 và tạm ứng theo các hợp đồng đã ký năm 2012.

- Giá trị doanh thu: 348 triệu đồng, lương bình quân: 2,7 triệu đồng/người/tháng.

- Ký kết mới được 02 hợp đồng với giá trị khoảng 218 triệu đồng.

II. Nhiệm vụ tháng 8 năm 2012

Ngoài việc chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao,  Sở tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau đây:

- Tiếp tục trình Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh để ban hành trước thời gian trong Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Thực hiện Kế hoạch luân chuyển cán bộ. Xây dựng Phương án điều chỉnh Quy hoạch cán bộ giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 theo quy định. Rà soát các loại văn bằng theo quy định phải có của đội ngũ công chức, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện trong những năm tiếp theo. Chuẩn bị tốt công tác tuyển dụng công chức năm 2012 của Sở.

- Tập trung thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra theo Kế hoạch đã được duyệt.

- Rà soát lại kế hoạch năm 2012 để xây dựng kế hoạch năm 2013 theo hướng dẫn.

- Hoàn thành công tác rà soát TTHC năm 2012; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 đạt yêu cầu của Kế hoạch đề ra và được cấp chứng chỉ công nhận. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính.

- Tiếp tục thẩm định các Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung các thị trấn, hướng dẫn thực hiện Đề án XD nông thôn mới của xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án.

Trên đây là Báo cáo công tác tháng 7 và nhiệm vụ công tác tháng 8 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh ;

- GĐ, các PGĐ;

- Các phòng, ban, TT thuộc Sở;

- Lưu VP, VT.

GIÁM ĐỐC

  

 

 Phạm Văn Tiến

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.